Bijlagen

8. EMU saldo

Omschrijving

2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

raming 2027

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-14.936

-26.247

-25.872

-17.137

-10.462

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

30.325

38.342

42.575

46.167

45.491

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

12.362

11.605

12.841

14.090

18.586

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

151.449

172.740

122.186

44.871

32.980

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
(tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

0

0

+8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-9

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

16.756

20.938

20.938

20.938

19.514

-10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten

0

0

0

0

0

+11

Verkoop van effecten:
a.    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b.    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Berekend EMU-saldo

-140.454

-169.978

-113.580

-22.869

1.121

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23