Bijlagen

3. Financieel overzicht

LASTEN

perso-neels
lasten

kapitaal
lasten

goederen en
diensten

subsidies en over-
drachten

overhead en apparaats-kosten

overig

toevoe- gingen voorzie-ningen

toevoe- ging reserves

totaal lasten

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

4.790

1.964

15.909

303

115

-447

0

1.475

24.109

Groen

4.790

1.964

15.909

303

115

-447

0

1.475

24.109

7.3 Afval

491

196

24.660

0

113

5.124

500

0

31.084

7.4 Milieubeheer

3.986

2.938

8.364

0

53

592

0

1.359

17.292

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

73

10

828

0

82

0

0

0

993

Milieu

4.550

3.144

33.852

0

248

5.716

500

1.359

49.369

7.2 Riolering

2.515

2.532

6.760

286

0

1.625

10.931

0

24.649

Water

2.515

2.532

6.760

286

0

1.625

10.931

0

24.649

1 Klimaat en weer

11.855

7.640

56.521

589

363

6.894

11.431

2.834

98.127

3.1 Economische ontwikkeling

1.317

16

1.646

1.830

229

50

0

800

5.888

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

170

-410

3.433

0

226

4.234

0

0

7.653

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.669

32

588

1.740

211

38

0

0

4.278

3.4 Economische promotie

1.804

0

2.031

2.005

11

0

0

971

6.822

Ondernemende stad

4.960

-362

7.698

5.575

677

4.322

0

1.771

24.641

2a Ondernemende stad

4.960

-362

7.698

5.575

677

4.322

0

1.771

24.641

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Onderwijshuisvesting

969

14.759

10.075

0

404

0

0

438

26.645

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.388

0

6.231

21.151

56

0

0

0

31.826

Onderwijs

5.357

14.759

16.306

21.151

460

0

0

438

58.471

2b Onderwijs

5.357

14.759

16.306

21.151

460

0

0

438

58.471

6.72A Jeugdhulp begeleiding

353

0

4

7.904

4

0

0

0

8.265

6.72B Jeugdhulp behandeling

357

0

4

23.085

0

0

0

0

23.446

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

357

0

4

2.805

0

0

0

0

3.166

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

929

0

1.828

15.358

-9

0

0

0

18.106

6.73A Pleegzorg

357

0

5

2.069

0

0

0

0

2.431

6.73B Gezinsgericht

357

0

5

2.181

0

0

0

0

2.543

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

357

0

5

4.294

0

0

0

0

4.656

6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

357

0

5

2.111

0

0

0

0

2.473

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

357

0

5

5.960

0

0

0

0

6.322

6.74C Gesloten plaatsing

357

0

5

2.878

0

0

0

0

3.240

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.82A Jeugdbescherming

1.261

0

20

4.593

-38

0

0

0

5.836

6.82B Jeugdreclassering

378

0

5

767

0

0

0

0

1.150

Jeugd

5.777

0

1.895

74.005

-43

0

0

0

81.634

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10.549

643

7.433

26.355

494

0

0

1.029

46.503

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

508

0

0

42.403

357

0

0

0

43.268

7.1 Volksgezondheid

86

101

10.600

1.097

90

0

0

0

11.974

Sociale basis

11.143

744

18.033

69.855

941

0

0

1.029

101.745

6.3 Inkomensregelingen

12.517

0

2.015

142.734

989

0

0

5.250

163.505

6.4 WSW en beschut werk

254

0

1.439

32.540

94

0

0

0

34.327

6.5 Arbeidsparticipatie

1.830

0

3.215

12.184

103

0

0

399

17.731

Werk en inkomen

14.601

0

6.669

187.458

1.186

0

0

5.649

215.563

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

764

0

11

9.573

95

0

0

0

10.443

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

650

0

9

23.335

0

0

0

0

23.994

6.71B Begeleiding (WMO)

650

0

75

13.398

0

0

0

0

14.123

6.71C Dagbesteding (WMO)

650

0

9

3.375

0

0

0

0

4.034

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

956

0

370

224

92

0

0

2.750

4.392

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.81A Beschermd wonen (WMO)

663

0

8

31.892

25

0

0

0

32.588

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

1.548

323

3.210

15.479

0

0

0

0

20.560

Wmo

5.881

323

3.692

97.276

212

0

0

2.750

110.134

2c Sociale stad

37.402

1.067

30.289

428.594

2.296

0

0

9.428

509.076

8.1 Ruimte en leefomgeving

5.823

4.842

7.981

72

1

2.603

0

8.214

29.536

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.843

4.443

21.823

0

74

26.149

0

8.185

62.517

8.3 Wonen en bouwen

27.538

1.445

16.932

0

9.293

-23.729

0

2.277

33.756

Woningbouw

35.204

10.730

46.736

72

9.368

5.023

0

18.676

125.809

3a Woningbouw en fijne wijken

35.204

10.730

46.736

72

9.368

5.023

0

18.676

125.809

2.1 Verkeer en vervoer

9.344

8.332

42.636

114

272

-669

0

5.793

65.822

2.2 Parkeren

1.880

1.254

10.568

0

0

65

0

318

14.085

2.3 Recreatieve havens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4 Economische havens en waterwegen

0

134

150

0

0

0

0

0

284

2.5 Openbaar vervoer

132

804

708

0

139

0

0

0

1.783

Bereikbaarheid

11.356

10.524

54.062

114

411

-604

0

6.111

81.974

3b Bereikbaarheid

11.356

10.524

54.062

114

411

-604

0

6.111

81.974

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

107

76

155

17.800

0

0

0

0

18.138

1.2 Openbare orde en veiligheid

14.595

676

4.993

908

69

49

0

0

21.290

Veilige wijken

14.702

752

5.148

18.708

69

49

0

0

39.428

4 Veilige wijken

14.702

752

5.148

18.708

69

49

0

0

39.428

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

1.457

4.262

7.833

26.561

127

0

0

21

40.261

5.4 Musea

3.857

196

2.484

0

5

0

0

582

7.124

5.5 Cultureel erfgoed

680

44

1.798

185

0

0

0

70

2.777

5.6 Media

0

0

0

476

0

0

0

0

476

Cultuur

5.994

4.502

12.115

27.222

132

0

0

673

50.638

5.1 Sportbeleid en activering

4.738

0

589

631

71

0

0

800

6.829

5.2 Sportaccommodaties

8.576

6.153

12.672

650

213

0

45

112

28.421

Sport

13.314

6.153

13.261

1.281

284

0

45

912

35.250

5 Levendige stad

19.308

10.655

25.376

28.503

416

0

45

1.585

85.888

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.292

9

184

0

314

0

0

0

1.799

0.4 Overhead

88.488

6.423

38.154

0

-16.498

0

0

-7.065

109.502

0.5 Treasury

0

4.211

302

0

124

-6.439

0

0

-1.802

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

0

0

0

0

120

0

0

0

120

0.8 Overige baten en lasten

0

11

1.541

0

485

-4.874

0

285

-2.552

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

89.780

10.654

40.181

0

-15.455

-11.313

0

-6.780

107.067

0.61 OZB woningen

1.925

0

103

0

102

0

0

0

2.130

0.62 OZB niet-woningen

888

0

58

0

102

0

0

0

1.048

0.63 Parkeerbelasting

259

0

17

0

33

0

0

0

309

0.64 Belastingen overig

412

8

315

0

101

0

129

0

965

Belastingen

3.484

8

493

0

338

0

129

0

4.452

0.1 Bestuur

8.827

26

4.486

2.679

662

0

0

15

16.695

0.2 Burgerzaken

8.305

15

2.068

2.070

395

0

0

818

13.671

Bestuur en Dienstverlening

17.132

41

6.554

4.749

1.057

0

0

833

30.366

6 Organisatie

110.396

10.703

47.228

4.749

-14.060

-11.313

129

-5.947

141.885

Totaal LASTEN

250.540

66.468

289.364

508.055

0

4.371

11.605

34.896

1.165.299

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23