Financiële toelichting begroting

4.2. Balans en toelichting

Een balans bestaat uit bezittingen (activa) en uit het eigen vermogen / schulden (passiva). Anders gezegd: de balans geeft aan waarin is geïnvesteerd en hoe deze investeringen zijn gefinancierd. Bij de begroting moet ook een prognose van de balansposities van (meerjarige) begrotingsjaren per 31 december worden opgenomen. Uit deze informatie kan de verwachte ontwikkeling van (de kengetallen voor) het eigen vermogen, schulden, de solvabiliteit, investeringen en omvang van de voorraad bouwgronden worden afgeleid. Deze kengetallen zijn opgenomen in paragraaf 3b. Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De balans in deze begroting is gebaseerd op de realisatie in de jaarrekening 2022 en geeft het volgende beeld: de activa nemen de komende jaren toe door de geplande investeringen. Om dit te financieren zal de schuldpositie toenemen. Het eigen vermogen zal dalen door de geplande inzet op incidentele intensiveringen in het bestuursakkoord. Incidentele rekeningresultaten kunnen daar uiteraard verandering in brengen.

Balans (x €1 miljoen)

R2022

GB2023

B2024

B2025

B2026

B2027

materiële + immateriële vaste activa

806

826

846

866

886

906

IVA

201

201

201

201

201

201

MVA

605

625

645

665

685

705

financiële vaste activa (deelnemingen)

8

8

8

8

8

8

financiële vaste activa (doorleningen)

13

11

10

10

10

10

voorraden (grondexploitaties)

41

30

20

10

5

5

voorraden (overig)

2

2

2

2

2

2

vlottende activa overig

211

201

191

181

171

161

uitzettingen

152

142

132

122

112

102

liquide middelen

0

0

0

0

0

0

overlopende activa

59

59

59

59

59

59

balanstotaal activa

1.081

1.078

1.077

1.077

1.082

1.092

Balans (x €1 miljoen)

R2022

GB2023

B2024

B2025

B2026

B2027

eigen vermogen

474

461

450

442

431

423

algemene reserve

151

138

127

119

108

100

bestemmingsreserves

275

275

275

275

275

275

rekeningresultaat / reserveringen

48

48

48

48

48

48

voorzieningen

26

26

26

26

26

26

vaste schulden

323

307

306

311

316

321

kasgeldleningen

0

0

10

20

30

40

vlottende passiva overig

258

284

285

278

279

282

vlottende schulden

66

66

66

66

66

66

overlopende passiva

192

218

219

212

213

216

balanstotaal passiva

1.081

1.078

1.077

1.077

1.082

1.092

* GB = gewijzigde begroting

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23