Financiële toelichting begroting

4.3. Baten en lasten en toelichting

Algemeen

De Begroting 2024 is opgesteld volgens de eisen die de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) daar aan stellen. De afgelopen jaren zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd in onze planning en control instrumenten om de raad beter te faciliteren en de informatie beter aan te laten sluiten op de rol van de raad. Een kwaliteitsslag die niet ineens is gerealiseerd, maar meerdere jaren in beslag neemt. In de integratie van het bestuursakkoord in het P&C-instrumentarium maken we een volgende stap door de taakvelden te clusteren naar nieuwe programma’s die afgeleid zijn van het bestuursakkoord. Ook het klimaatbeleid wordt met deze begroting geïntegreerd in de reguliere P&C-cyclus: per taakveld zijn de reductiedoelstellingen vastgelegd. In de jaarrekening wordt vervolgens verantwoording afgelegd over de gerealiseerde reductie.

Kadernota 2024
In de Kadernota hebben we op basis van een voorzichtig scenario een bedrag ingezet van 10 miljoen structureel en 101,9 miljoen incidenteel. Dit is als volgt over de programma’s verdeeld:

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23