Bijlagen

5. Meerjarenraming 2024-2027

Taakvelden (bedragen x € 1.000)

Realisatie
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

LASTEN

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

17.169

18.709

22.634

22.913

22.291

21.868

Groen

17.169

18.709

22.634

22.913

22.291

21.868

7.2 Riolering

21.254

24.195

24.649

26.033

27.562

32.053

Water

21.254

24.195

24.649

26.033

27.562

32.053

7.3 Afval

27.148

27.633

31.084

33.636

35.975

37.802

7.4 Milieubeheer

14.230

16.069

15.933

15.831

13.641

14.109

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

983

887

993

992

991

991

Milieu

42.361

44.589

48.010

50.459

50.607

52.902

1 Klimaat en weer

80.784

87.493

95.293

99.405

100.460

106.823

3.1 Economische ontwikkeling

3.311

3.412

5.088

4.333

4.329

4.329

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

15.016

13.018

7.653

1.059

14.572

14.572

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.439

1.326

4.278

4.291

4.291

4.291

3.4 Economische promotie

4.516

3.355

5.851

4.547

4.349

4.349

2a Ondernemende stad

25.282

21.111

22.870

14.230

27.541

27.541

4.2 Onderwijshuisvesting

24.452

25.234

26.207

25.305

26.407

27.244

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

29.535

23.186

31.826

29.844

29.896

29.896

2b Onderwijs

53.987

48.420

58.033

55.149

56.303

57.140

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

43.270

36.463

45.474

44.383

43.534

43.325

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

33.881

39.840

43.268

43.267

41.101

41.101

7.1 Volksgezondheid

11.320

12.597

11.974

11.974

11.973

12.062

Sociale basis en wijkteams

88.471

88.900

100.716

99.624

96.608

96.488

6.3 Inkomensregelingen

159.287

147.825

158.255

156.371

156.029

156.003

6.4 WSW en beschut werk

35.920

34.300

34.327

33.645

30.805

29.775

6.5 Arbeidsparticipatie

18.039

16.616

17.332

17.524

17.130

16.880

Werk en inkomen

213.245

198.741

209.914

207.540

203.964

202.658

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

9.096

10.803

10.443

12.321

12.279

12.311

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

46.142

0

0

0

0

0

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

0

22.163

23.994

25.638

25.614

25.657

6.71B Begeleiding (WMO)

0

14.947

14.123

14.120

14.124

14.124

6.71C Dagbesteding (WMO)

0

4.191

4.034

4.032

4.033

4.033

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

0

1.681

1.642

1.640

1.636

1.634

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

47.789

0

0

0

0

0

6.81A Beschermd wonen (WMO)

0

33.382

32.588

34.587

34.592

34.592

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

0

16.283

20.560

18.273

18.278

18.276

Wmo

103.027

103.450

107.384

110.611

110.556

110.627

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

66.123

0

0

0

0

0

6.72A Jeugdhulp begeleiding

0

5.219

8.265

5.054

3.924

3.788

6.72B Jeugdhulp behandeling

0

23.405

23.446

22.934

21.191

21.150

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

0

1.129

3.166

2.281

1.793

1.722

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

34.200

18.106

17.644

15.268

15.268

6.73A Pleegzorg

0

1.131

2.431

1.908

1.589

1.547

6.73B Gezinsgericht

0

1.586

2.543

2.270

2.018

1.996

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

0

675

4.656

2.638

1.696

1.533

6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

0

219

2.473

1.129

570

462

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

0

5.671

6.322

6.225

6.188

6.180

6.74C Gesloten plaatsing

0

2.858

3.240

3.239

3.239

3.239

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

16.299

0

0

0

0

0

6.82A Jeugdbescherming

0

5.281

5.836

5.832

5.833

5.833

6.82B Jeugdreclassering

0

1.785

1.150

1.150

1.150

1.150

Jeugd

82.422

83.159

81.634

72.304

64.459

63.868

2c Sociale stad

487.165

474.250

499.648

490.079

475.587

473.641

8.1 Ruimte en leefomgeving

17.317

22.202

21.322

22.105

18.109

16.029

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

45.055

53.685

54.332

36.720

14.614

14.622

8.3 Wonen en bouwen

18.133

18.285

31.479

22.199

20.798

19.857

3a Woningbouw en fijne wijken

80.505

94.172

107.133

81.024

53.521

50.508

2.1 Verkeer en vervoer

43.207

42.097

60.029

56.815

56.743

61.622

2.2 Parkeren

5.794

8.796

13.767

12.261

9.586

9.527

2.4 Economische havens en waterwegen

233

267

284

283

282

281

2.5 Openbaar vervoer

1.394

1.804

1.783

3.330

2.089

2.168

3b Bereikbaarheid

50.628

52.964

75.863

72.689

68.700

73.598

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

15.501

16.271

18.138

18.046

18.049

18.061

1.2 Openbare orde en veiligheid

26.353

20.878

21.290

20.889

19.476

19.339

4 Veilige wijken

41.854

37.149

39.428

38.935

37.525

37.400

5.1 Sportbeleid en activering

4.244

5.003

6.029

6.023

6.009

6.009

5.2 Sportaccommodaties

27.527

22.614

28.309

26.803

28.228

28.263

Sport

31.772

27.617

34.338

32.826

34.237

34.272

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

35.441

36.381

40.240

38.483

38.701

37.079

5.4 Musea

6.812

6.200

6.542

6.536

6.533

6.530

5.5 Cultureel erfgoed

2.820

1.835

2.707

2.062

2.057

2.043

5.6 Media

431

445

476

476

476

476

Cultuur

45.503

44.861

49.965

47.557

47.767

46.128

5 Levendige stad

77.275

72.478

84.303

80.383

82.004

80.400

0.1 Bestuur

20.979

14.773

16.680

16.057

15.898

14.987

0.2 Burgerzaken

10.539

10.085

12.853

12.514

12.767

13.081

Bestuur en Dienstverlening

31.518

24.858

29.533

28.571

28.665

28.068

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.254

1.828

1.799

1.799

1.799

1.805

0.4 Overhead

87.921

96.447

116.567

104.584

105.049

104.735

0.5 Treasury

185

-193

-1.802

-821

535

615

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

116

116

120

120

120

120

0.8 Overige baten en lasten

-2.700

812

-2.837

26.421

51.568

74.108

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

2.094

0

0

0

0

0

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

48.094

0

0

45.800

7.400

-5.000

Bedrijfsvoering

137.964

99.010

113.847

177.903

166.471

176.383

0.61 OZB woningen

1.333

1.518

2.130

2.133

2.159

2.165

0.62 OZB niet-woningen

899

933

1.048

1.050

1.061

1.066

0.63 Parkeerbelasting

453

284

309

311

314

315

0.64 Belastingen overig

1.296

894

965

967

973

976

Belastingen

3.981

3.629

4.452

4.461

4.507

4.522

6 Organisatie

173.463

127.497

147.832

210.935

199.643

208.973

Mutatie reserves

165.732

73.100

34.896

-1.795

-6.518

-4.169

Taakvelden (bedragen x € 1.000)

Realisatie
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

BATEN

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

-969

-208

-253

-639

-639

-639

Groen

-969

-208

-253

-639

-639

-639

7.2 Riolering

-22.714

-25.828

-26.555

-27.940

-29.465

-33.954

Water

-22.714

-25.828

-26.555

-27.940

-29.465

-33.954

7.3 Afval

-28.872

-28.927

-33.015

-35.566

-37.905

-39.733

7.4 Milieubeheer

-7.893

-6.563

-4.023

-3.372

-2.745

-3.160

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-601

-648

-648

-648

-648

-648

Milieu

-37.366

-36.138

-37.686

-39.586

-41.298

-43.541

1 Klimaat en weer

-61.049

-62.174

-64.494

-68.165

-71.402

-78.134

3.1 Economische ontwikkeling

0

0

-1

-1

-1

-1

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-14.193

-12.065

-6.669

-80

-13.597

-13.597

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-2.044

-1.038

-2.711

-2.711

-2.711

-2.711

3.4 Economische promotie

-4.396

-2.817

-3.194

-3.194

-3.194

-3.044

2a Ondernemende stad

-20.634

-15.920

-12.575

-5.986

-19.503

-19.353

4.2 Onderwijshuisvesting

-9.512

-2.787

-2.933

-2.957

-2.957

-2.957

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-14.318

-6.321

-14.353

-12.652

-12.652

-12.652

2b Onderwijs

-23.829

-9.108

-17.286

-15.609

-15.609

-15.609

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-29.126

-4.077

-6.337

-6.337

-6.337

-6.337

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-92

0

0

0

0

0

7.1 Volksgezondheid

-46

0

-166

-166

-166

-166

Sociale basis en wijkteams

-29.263

-4.077

-6.503

-6.503

-6.503

-6.503

6.3 Inkomensregelingen

-107.986

-124.127

-125.085

-124.852

-124.852

-124.852

6.4 WSW en beschut werk

0

0

-6

-6

-6

-6

6.5 Arbeidsparticipatie

-3.592

-297

-818

0

0

0

Werk en inkomen

-111.578

-124.424

-125.909

-124.858

-124.858

-124.858

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-7

0

-3

-3

-3

-3

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-2.166

0

0

0

0

0

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

0

-2.042

-2.042

-3.527

-7.281

-7.382

6.71B Begeleiding (WMO)

0

-537

-537

-537

-537

-537

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

0

0

-5

-5

-5

-5

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-853

0

0

0

0

0

6.81A Beschermd wonen (WMO)

0

-850

-850

-850

-850

-850

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

0

-208

-532

-532

-532

-532

Wmo

-3.026

-3.637

-3.969

-5.454

-9.208

-9.309

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-1.400

0

0

0

0

0

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

-478

-478

-478

-478

-478

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-5.715

0

0

0

0

0

Jeugd

-7.114

-478

-478

-478

-478

-478

2c Sociale stad

-150.982

-132.616

-136.859

-137.293

-141.047

-141.148

8.1 Ruimte en leefomgeving

-6.811

-3.264

-4.969

-7.352

-4.167

-2.391

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-45.400

-51.768

-51.146

-33.531

-11.618

-11.618

8.3 Wonen en bouwen

-12.782

-10.930

-10.434

-10.429

-10.427

-10.426

3a Woningbouw en fijne wijken

-64.994

-65.962

-66.549

-51.312

-26.212

-24.435

2.1 Verkeer en vervoer

-8.459

-3.513

-3.160

-2.602

-2.602

-2.603

2.2 Parkeren

-1.899

-1.899

-1.751

-1.797

-3.522

-3.522

2.4 Economische havens en waterwegen

-77

-118

-119

-119

-119

-119

2.5 Openbaar vervoer

-61

-12

-13

-13

-13

-13

3b Bereikbaarheid

-10.496

-5.542

-5.043

-4.531

-6.256

-6.257

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-428

-407

-432

-432

-432

-432

1.2 Openbare orde en veiligheid

-6.871

-1.410

-3.418

-3.418

-1.687

-1.687

4 Veilige wijken

-7.299

-1.817

-3.850

-3.850

-2.119

-2.119

5.1 Sportbeleid en activering

-343

0

-2

-2

-2

-2

5.2 Sportaccommodaties

-12.823

-11.127

-11.252

-11.261

-11.586

-11.586

Sport

-13.166

-11.127

-11.254

-11.263

-11.588

-11.588

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

-3.752

-4.076

-4.421

-4.414

-4.410

-4.410

5.4 Musea

-1.951

-1.046

-1.051

-1.051

-1.051

-1.051

5.5 Cultureel erfgoed

-416

-136

-139

-139

-98

-98

Cultuur

-6.119

-5.258

-5.611

-5.604

-5.559

-5.559

5 Levendige stad

-19.284

-16.385

-16.865

-16.867

-17.147

-17.147

0.1 Bestuur

-5.076

-422

-411

-411

-411

-411

0.2 Burgerzaken

-4.346

-3.552

-5.475

-6.178

-6.586

-7.125

Bestuur en Dienstverlening

-9.422

-3.974

-5.886

-6.589

-6.997

-7.536

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-1.293

-95

-95

-95

-95

-95

0.4 Overhead

-2.768

-1.889

-2.134

-2.134

-2.134

-2.134

0.5 Treasury

-4.971

-4.257

-6.348

-5.175

-4.914

-4.781

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

-622.126

-578.404

-657.080

-690.259

-661.620

-677.722

0.8 Overige baten en lasten

-14

-35

-35

-35

-35

-35

Bedrijfsvoering

-631.172

-584.680

-665.692

-697.698

-668.798

-684.767

0.61 OZB woningen

-39.642

-39.689

-40.699

-40.699

-40.699

-40.699

0.62 OZB niet-woningen

-44.672

-44.498

-46.904

-46.904

-46.904

-46.904

0.63 Parkeerbelasting

-16.963

-16.188

-18.427

-18.427

-18.427

-18.427

0.64 Belastingen overig

-2.929

-2.902

-3.027

-3.027

-3.027

-3.027

Belastingen

-104.206

-103.277

-109.057

-109.057

-109.057

-109.057

6 Organisatie

-744.800

-691.931

-780.635

-813.344

-784.852

-801.360

Mutatie reserves

-133.307

-87.179

-61.143

-24.077

-10.619

-6.293

Saldo BATEN

-1.236.674

-1.088.634

-1.165.299

-1.141.034

-1.094.766

-1.111.855

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23