Bijlagen

6. Reserves en voorzieningen

Reserve

Type

Doel

1 jan. 2024

Storting

Onttrekking

31 dec. 2024

 Algemene reserve

Reserve Eigen Kapitaal

Algemene reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven en dient als buffer voor het kunnen opvangen van tegenvallers.

137.533

-11.240

126.293

 Bestemmingsreserves

               137.533

                -11.240

                           0

            126.293

1. Klimaat en weer

Reserve bodemsanering

B

Medefinanciering van uitvoeringstaken ihkv de Wet Bodembescherming en heeft tot doel stagnatie als gevolg van onverwachte verontreiniging te voorkomen en eventueel acuut optredende risico's van bodemverontreiniging te kunnen aanpakken.

2.253

241

2.494

Reserve WKO's

B

Opvangen aanloopverliezen en tariefegalisatie.

125

4

121

Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG

B

Mogelijk maken van flexibiliteit (BVP-aanbesteding /systeemgerichte aanpak) om te schuiven in tijd budgetten t.b.v. verduurzaming en taakuitvoering en binnen het contract SVGG

3.519

13

3.506

CO2-reductie vastgoed

E

Egalisatie van kosten en revolving fund (bv bij subsidies) t.b.v. het programma SVV, verduurzamen kernportefeuille vastgoed.

1.004

121

34

1.091

Egalisatieres. transitievisie warmte

E

Egaliseren van de resultaten van projecten en exploitatie, gerelateerd aan warmte en koude voorzieningen, vanuit de warmtevisie 2020 en transitievisie warmte

6.602

303

-65

6.970

Reserve Bomencompensatie

E

Dekking voor kosten bomencompensatie uhv Regeling Bomencompensatiefonds. Het egaliseren van uitgaven in de openbare ruimte tbv het aanplanten van een boom inclusief realisatie standplaats, het revitaliseren van het bomenbestand en onderzoek tbv regeling tegemoetkoming particuliere waardevolle bomen.

871

871

Reserve Groencompensatie

E

Dekking voor kosten groencompensatie uhv Regeling Groencompensatiefonds.

6

6

Reserve Stimuleren energietransitie

E

Inzet op CO2 reductie door met name in te zetten op de warmtetransitie.

2.601

125

2.476

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

E

Het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-centrum (GGB-plan) biedt een kader voor de omgang met grondwaterverontreidingingen, waarmee de gewenste dynamische ontwikkeling in het centrumgebied van de stad meer ruimte krijgt en meer kosteneffectief uitgevoerd kan worden. De reserve heeft als doel om beheersmaatregelen en onderzoeken die samenhangen met het GGB-plan uit te kunnen voeren

1.047

1.047

2. Sociale stad (onderwijs)

Reserve internationale school

B

De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School.

514

436

483

467

Kapitaallastenreserve
uitbreiding ISE

B

Dekking van de afschrijvingslasten uitbreiding ISE

5.761

115

5.646

Reserve huisvesting onderwijs

E

Het doel is toekomstige tekorten in het budget onderwijshuisvesting op te vangen. De voeding van de reserve wordt gevormd door de jaarlijkse overschotten binnen de onderwijsbegroting in eerdere jaren en door verkoopwinsten van schoolpanden.

16.977

1.430

15.547

Reserve VVE (voor-vroegschoolse educ.)

E

Dekking van VVE begroting 2020 tot en met 2026

1.828

51

1.777

2. Sociale stad (sociaal domein)

Reserve Transformatieagenda soc.basis

E

Het dekken van kosten van nog te starten projecten die jaar overschrijdend worden uitgevoerd. Inzetten op de implementatie van transformatie, vernieuwde samenwerking van partijen en alternatieve financieringsvormen.

3.910

1.520

2.390

Reserve opvang ontheemden Oekraïne

E

Opvang en participatie van ontheemden Oekraïne, andere vluchtelingen, statushouders en (arbeids) migranten

8.628

8.628

Reserve innovatie beschermd wonen

E

Het maximaal benutten van de middelen voor de Innovatie Beschermd wonen en het voldoen aan de regionaal gemaakte afspraken over de beschikbaarheid van middelen ten behoeve van de innovatie in de periode 2022-2026.

8.612

8.612

3. Woningbouw en bereikbaarheid

Res.Onderz.& ontwikkeling (vh voorb.kr.)

B

Het dekken van kosten van onderzoek en ontwikkeling voor nog te starten projecten en investeringen. Daarnaast het afboeken van kosten voor voorbereiding van investeringen die niet leiden tot een investering.

718

425

119

1.024

Reserve strategische investeringen

B

Adequaat kunnen inspelen op eigen plannen en die van andere overheden en private partijen om strategisch te investeren in de stad (‘schaalsprong’).

22.641

5.746

16.895

Reserve uitvoeringsplan fietsparkeren

B

Invulling geven aan het nog vast te stellen uitvoeringsplan fietsparkeren

284

284

Res.expl.proj.openb.ruimte meerjarig

E

Ingesteld 12-12-2006. Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte.

20.628

8.946

19.110

10.464

Reserve knooppunt XL

E

Gelden die in het plangebied internationale knoop XL als opbrengst of via winstneming vrijkomen tbv hetzelfde gebied inzetten om hiermee de ontwikkeling van internationale knoop XL daadwerkelijk gestalte te kunnen geven.

331

214

117

Reserve bovenplanse voorzieningen

E

Ter dekking voor lasten van bovenplanse voorzieningen

10.354

6.787

183

16.958

Reserve Mobiliteitsfonds

E

Het reserveren van middelen voor de financiering van maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het parkeeraanbod gegarandeerd blijft en er een bijdrage wordt geleverd

666

666

Res.regiobr. proj.bereikb.heidsagendaZOB

E

Het voldoen aan de cofinancieringsbijdrage van de gemeente Eindhoven ad €5.109.317,-- voor financiering van de regiobrede projecten van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant conform de Samenwerkingsovereenkomst

3.047

3.047

4. Fijne en veilige wijken

Reserve Opkomst verkiezingen

B

Jaarlijks wordt geld gereserveerd om bij verkiezingen een opkomstcampagne te kunnen voeren.

22

15

37

5. Levendige stad

Reserve Citymarketing, toerisme, recr-ev

B

Inzetten tbv incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen.

1.150

850

2.000

Reserve strategische sportevenementen

B

Investeren in en sparen voor grootschalige sportevenementen: zwemmen, hockey, voetbal en urban.

352

921

1.273

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

E

T.b.v. aankoop kunst (incl. bijkomende kosten).

1.551

232

232

1.551

Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseu

E

Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in van Abbemuseum.

2.131

350

350

2.131

Reserve Revolving fund monumenten

E

Met de opbrengsten uit monumenten financiële ruimte bieden om aan de onderhoudsverplichting en overige kosten met betrekking tot de monumenten te kunnen voldoen.

1.134

1.134

6. Organisatie (algemeen)

Reserve Burgerzaken

B

Egaliseren van de kosten van de verkiezingen over de jaren.

770

818

838

750

Reserve Lokaal Overleg (LO)

E

Gelden beschikbaar houden die vallen onder het overeenstemmingsvereiste met het Lokaal Overleg (LO)

89

750

839

6. Organisatie (onderhoud)

Reserve groot onderhoud

E

Dekking incidentele groot onderhoudskosten in de openbare ruimte (niet zijnde groen en water).

6.428

40

6.388

res. vastgoed eigenaarsonderhoud

E

Het egaliseren van  de onderhoudskosten vastgoed

11.079

101

203

10.977

res.onderwijshuisv.eigenaarsonderhoud

E

Het egaliseren van  de onderhoudskosten onderwijshuisvesting

487

487

res.sport gebruikersonderhoud

E

Het egaliseren van  de kosten gebruikersonderhoud sport

1.214

25

159

1.080

res.Van Abbemuseum gebruikersonderhoud

E

Het egaliseren van onderhoudskosten gebruiker  van Abbe

859

859

res. Biomassacentr.planmatig onderhoud

E

Het egaliseren van  onderhoudskosten Bio Energie Centrale Meerhoven

298

298

res.SVGG planmatig onderhoud

E

Het egaliseren van het planmatige onderhoud in het kader van  slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen

2.740

2.740

2347 Res. onderhoud sportvelden stadsbeheer

E

Inzet ten behoeve van onderhoudskosten buitenruimten sportaccommodaties

700

700

6. Organisatie (technisch)

Reserve circulaires gemeentefonds

B

Administratief verwerken van bedragen die worden ontvangen in de uitkeringen gemeentefonds die In enig jaar worden ontvangen ten behoeve van komende jaren Dusdanig laat in het jaar worden ontvangen dat besluitvorming en besteding niet meer in het lopend jaar mogelijk is

1.351

360

991

Saldireserve specifiek

B

De Saldireserve Specifiek is een reserve die middelen bevat die zijn bestemd voor verschillende specifiek benoemde doeleinden (bestedingsfunctie).

45.235

24.382

24.873

44.744

Saldireserve actuele ontwikkelingen

B

Adequaat inspelen op actuele ontwikkelingen

1.343

1.343

2341 Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)

B

inc. Middelen bestuursakkoord 2022-2026

38.203

5.006

33.197

Reserve risico's garanties geldleningen

R

Dekking van eventuele aanspraken/claims in verband met verstrekte garanties en geldleningen

2.628

35

2.663

Risicoreserve PSV

R

Ter dekking van mogelijke optredende risico's in de financiering en waarde van de gronden PSV.

5.261

398

5.659

Bestemmingsreserves

247.952

46.136

61.143

232.945

Totaal

385.484

34.896

61.143

359.237

B is bestemmingsreserve met bestedingsfunctie, E is bestemmingsreserve met egalisatiefunctie , R is risicoreserve

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23