Programma's

Leeswijzer

De Begroting 2024 is opgesteld volgens de indeling die bij de Kadernota 2024 is vastgesteld: elk programma (9 in totaal) bestaat uit één of meerdere thema’s met daarbinnen de taakvelden die zijn gebaseerd op de BBV.

Programma

Rapportageniveau hoofdlijn

Thema (Taakveld)

1. Klimaat en weer

Klimaat en weer

Groen (TV 5.7)
Water (TV 7.2)
Milieu (TV 7.3 t/m 7.5)

2a. Ondernemende stad

Ondernemende stad

Ondernemende stad (TV 3.1 t/m 3.4)

2b. Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs (TV 4.1 t/m 4.3)

2c. Sociale stad

Sociale basis en wijkteams
Werk en inkomen
Wmo
Jeugd

Sociale basis en wijkteams (TV 6.1, 6.2, 7.1)
Werk en inkomen (TV 6.3 t/m 6.5)
Wmo (TV 6.6, 6.71, 6.81)
Jeugd (TV 6.72, 6.82)

3a. Woningbouw en fijne wijken

Woningbouw en fijne wijken

Woningbouw en fijne wijken (TV 8.1 t/m 8.3)

3b. Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid (TV 2.1 t/m 2.5)

4. Veilige wijken

Veilige wijken

Veilige wijken (TV 1.1, 1.2)

5. Levendige stad

Levendige stad

Sport (TV 5.1, 5.2)
Cultuur (TV 5.3 t/m 5.6)

6. Organisatie

Organisatie

Bestuur en Dienstverlening (TV 0.1, 0.2)
Bedrijfsvoering (TV 0.3 t/m 0.5, 0.7 t/m 0.11)
Belastingen (TV 0.61 t/m 0.64)

De programma’s zijn als volgt uitgewerkt:

Bestuurlijke samenvatting per programma:

In een ‘2-pager’ wordt toegelicht: de thema’s, de doelen, de highlights uit het uitvoeringsprogramma bestuursakkoord (klik op deze link voor de meest recente termijnkalender), financiële kerngegevens, verplichte BBV-indicatoren (vergelijking met andere gemeenten in Nederland via www.waarstaatjegemeente.nl) en verbonden partijen (waarover extra informatie te vinden is in de paragraaf verbonden partijen).

Per thema en taakveld:

Vervolgens presenteren we per thema de taakvelden met een uitwerking van de 3-W-vragen:

  • Wat willen we bereiken: de doelen (genummerd) met bijbehorende effectindicatoren
  • Wat gaan we daarvoor doen: de prestaties (nummer verwijst naar de doelen) inclusief speerpunten 2024
  • Wat mag het kosten: de meerjarige lasten, baten, mutaties reserves en het saldo

Daarnaast zijn de belangrijkste taken en financiële mutaties toegelicht. Intensiveringen uit de Kadernota 2024 (KN24) en mutaties tussen jaren boven de € 1 miljoen worden met een sterretje (*) aangegeven. Gemeentebrede ontwikkelingen die meerdere programma’s raken (kapitaallasten, personeelslasten en mutatie reserves) staan in hoofdstuk 4 (Toelichting financiële begroting). Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

In de digitale begroting (https://eindhoven.begroting-2024.nl) zijn er doorklikmogelijkheden naar onder meer:

  • De exploitatie per categorie (onder de tabel ‘wat mag het kosten’).
  • Bij de doelen, prestaties en indicatoren is achtergrondinformatie raadpleegbaar; dit betreft een nadere inhoudelijke toelichting, de motivatie van de keuze voor deze indicator, bron en toelichting op de begrote waarde en bijbehorende beleidsdocumenten.

NB: Bij nieuwe indicatoren waarvoor geen historische cijfers beschikbaar zijn staat een "-". Niet bij alle taakvelden zijn indicatoren geformuleerd. Dit is het geval bij taakvelden met een financieel-technisch karakter.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23