Bijlagen

9. Afkortingen

AB

Algemeen Bestuur

ABV

Analyse Begroting en Verantwoording

ACM
AI

Autoriteit Consumenten & Markt
Artificial Intelligence

AP

Autoriteit persoonsgegevens

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AU

Algemene Uitkering

AVE
AVA

Aanpak ter voorkoming Escalatie
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AZ

Ambulance zorg

B&W

Burgemeester en Wethouders

B.V.

Besloten Vennootschap

B5

De vijf Brabantse gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BAN

Bureau Agendering en Notulering

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCF

BTW CompensatieFonds

BIBOB

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIC

Brainport Industries Campus

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIS

Culturele basisinfrastructuur

BITE

Bestuurlijk Interventie Team Eindhoven

BMPI
BIZ

Brabants Migratie Informatiepunt
BedrijvenInvesteringsZone

BNA

Brainport Nationale Actieagenda

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BO

Basisonderwijs

BO

Bestuurlijk overleg

BO MIRT

Bestuurlijk overleg Meerjaren programma Infrastructuur, Ruimte en Transport

BOA

Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar

BOD-B5

Voorstel Natuurnetwerk B5-steden (Brabant)

BOM

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

BOTOC

Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit

BRE

Breedband Regio Eindhoven

BRO

Besluit Ruimtelijke Ordening

BRO

Basisregistratie ondergrond

BrOS

Brabantse Omgevingsscan

BRP

Basisregistratie Personen

BS

Basisschool

BSO

Buitenschoolse opvang

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BVL

Brabants VerkeersveiligheidsLabel

BVO

bruto vloeroppervlakte

BVP
BZK

Best Value Procurement
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie)

C.V.

Commanditaire Vennootschap

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEO

Cliënt ervaringsonderzoek

CEP

Centraal Economisch Plan

CIO

Chief Information Office

CISO

Chief Information Security Officer

CKE

Centrum voor de Kunsten Eindhoven

CNV

Christelijke Nederlandse Vakbond

CO2

Koolstofdioxide

COA

Centraal orgaan opvang asielzoekers

COBIT

Control Objectives for Information and related Technology

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden

COO

Campusontwikkelingsorganisatie

CPB

Centraal Planbureau

CPO

Chief Procurement Officer

CRK

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

CRM

Customer Relationship Management

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

CRSD

CliëntenRaad Sociaal domein

CS

Centraal station

CTO

Centrum voor Topsport en Onderwijs

CVV
CURE

Collectief vraagafhankelijk vervoer
Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven en omgeving

DAE

Design Academy Eindhoven

DB

Dagelijks bestuur

DDF

Dutch Design Foundation

DDW

Dutch Design Week

DeDA

De etische Data Assistent

DGT

De Groene Toren

DIV

Documentaire Informatie Voorziening

DPIA

Data Protection Impact Analyse

DPP

Dynamische Personeels Planning

DR

Directieraad

DVO
DU

Dienstverleningsovereenkomst
Doel Uitkering

EAD

Eindhoven Airport District

EBA

European Banking Authority

EBP

Energiebesparingsprogramma

EBS

Evangelische basisschool Eindhoven

EC

Sector Economie & Cultuur

ECB

Europese Centrale Bank

EFX

Eindhoven Fiber Exchange

EHV

Eindhoven

EHV-NW

Eindhoven NoordWest

EJV

Eindhovense Jacht Vereniging

EKV

Eindhovense Kano Vereniging

EMU

Economische en Monetaire Unie

EN

Economisch Nut

Enoll

European Network of Living Labs

Eporm

Exploitatie projecten openbare ruimte meerjarig (betreft naam van reserve)

ERPx

ERRIN

Enterprise Resource Planning (voor nieuw financieel system)
European Regions Research and Innovation Network

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESRB

Economic Systemic Risk Board

EU

Europese Unie

EZ

Economische zaken

FAO

Facilitaire en Administratie Ondersteuning

FAO-DIV

Facilitaire en Administratie Ondersteuning-Documentaire Informatie Voorziening

FIDO

(wet) Financiering Decentrale Overheden

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

fte

fulltime-equivalent (personeel)

G4

De vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

G40

Netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland

G5

De vijf grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven

G6

De vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Samen met Eindhoven en Groningen.

Gala
GB

Gezond en actief leven akkoord
Gewijzigde begroting

GDC

Goederendistributiecentrum Acht

GFT

Groente-, fruit- en tuinafval

GGB
GGD

Gebiedsgericht Grondwater Beheer
Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGDBZO

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuid-Oost

GGI

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur

GGZ

Geestelijke GezondheidsZorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GI

Gecertificeerde instelling

GIDS

Gezond in de stad

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRC

Governance, Risk en Compliance

GR-MRE

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

GRWRE

Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven

GS

Gedeputeerde Staten

GWT

Grootschalig Watertransport

HbH

Hulp bij Huishouden

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HCA

Human Capital Agenda

HECS

Holland Expat Center South

HHT

Huishoudelijke Hulp Toelage

HIC

High Impact Crimes

HO

Huishoudelijke ondersteuning

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HR

Human resource

HTCE

High Tech Campus Eindhoven

HWN-OWN
I&B

Hoofd- en onderliggend wegennet

Informatisering en Beheer (sector)

I&W

Ministerie van infrastructuur en waterstaat

i.o.

In oprichting

IAM

Identity- en Access management

IC
ICLEI

Interne controle
International Council for Local Environmental Initiatives

ICS

In Controle Statement

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IHP

Integraal HuisvestingsPlan (onderwijs)

IOP

Inwoners- en overheidsparticipatie

IoT
IPCC

Internet of Things
Intergovernmental Panel on Climate Change

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISE

Internationale School Eindhoven

ISV

Internationale sociale voorwaarden

IT

Informatie Technologie

IV

Informatie Voorziening

IV-3

Informatie voor derden

IWV

Integrale WijkVernieuwing

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JOC

Jeugdoverlast en -criminaliteit

JOGG

Jongeren op gezond gewicht

KCC

Klant Contact Centrum

KIA

Kennis- en innovatieagenda

KN24
KPI

Kadernota 2024
Kritieke prestatie-indicator

Kton
LEA

Kiloton
Lokale Educatieve Agenda

LED

LED-verlichting (light-emitting diode)

LEO

Luchthaven Eindhoven Overleg

LKS
LLO

Loonkostensubsidie
Levens lang ontwikkelen

lo

Leefomgeving

LSAE

Lokaal Sportakkoord Eindhoven

LVV

Landelijke Vreemdelingen Voorziening

MaaS

Mobility as a Service

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

MDT

Maatschappelijke diensttijd

MEC
MER

Milieu Educatie Centrum
Milieueffect rapportage

MGE

Muziekgebouw Eindhoven

MGR

Milieu-gezondheidslast

MGRi

Milieu-Gezondheid Risico-indicator

MIP

Meerjaren InvesteringsProgramma

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJB

Meerjarenbegroting

MJOP

Meerjaren OnderhoudsProgramma

MJPS

MeerjarenProgramma Stedelijk

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MN

Maatschappelijk Nut

MNIO

Maatschappelijk Nut In Ontwikkeling

MO
MoU

Maatschappelijke opvang
Memorandum of Understanding

MPG

Meerjaren Prognose Grondexploitaties

MRE

Metropoolregio Eindhoven

MUA

Main Urban Authority

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MvO

Memorandum van overeenstemming

MVOI

N.V.

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen
Naamloze Vennootschap

Natlab

Natuurkundig Laboratorium

NFS

Nieuw Financieel Systeem

NGA

Netwerk gerichte aanpak

NIEGG

Niet in exploitatie genomen grond

Nnb

Nog niet bekend

NRE

Nutsbedrijf Regio Eindhoven

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Ntb

Nader te bepalen

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OK de Hurk

Ondernemerskontact de Hurk

OOO

Onontkoombaar, onvermijdelijk, onuitstelbaar

OPC

Ontwikkelplan Centrum

OPE

Ontwikkelplan Eindhoven

OR

Openbare Ruimte

OTO

Opleiden trainen oefenen

OV

Openbaar vervoer

OVE

Ondernemingsvereniging Eindhoven

OW

Ondersteuning Wonen

OZB

Onroerende Zaak Belasting

OZL

Ondersteuning Zelfstandig Leven

P&C

Planning & Control

P&O

Personeel & Organisatie

P+R

Park and Ride

P4W

Project Passport for work

PAS

Programma aanpak stikstof

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PC

Sector PublieksContacten

PG

Publieke gezondheid

PGA

Persoonsgerichte aanpak

PGB

PersoonsGebonden Budget

PIP
PIV4U

Plan Inburgering en Participatie
Persoonsinformatiesysteem

PBD

Plastic, blik en drinkpakken

PO

Primair Onderwijs

POLIS

Netwerk rondom innovatieve mobiliteitsoplossingen

PwC

accountants PriceWaterhouseCoopers

R&D

Research en development

RAV

Regionale ambulance voorziening

RBT

Regionale Mobiliteits-teams

RD

Ruimtelijk Domein

RDW

Rijksdienst voor het Wegverkeer

REP

Regionaal Educatief Plan

RES

Regionale EnergieStrategie

RHCe

Regionaal Historisch Centrum

RIB

RaadsInformatieBrief

RIEC

Regionale Informatie- en Expertise Centrum

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (Schoolverlaters)

RMT

Regionale MobiliteitsTeams

RO

Ruimtelijke Ordening

ROB

Raad voor Openbaar Bestuur

ROK

Regionaal operationeel kader

ROW

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (bedrijven)

RSV.VO

Regionaal samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs

RvC

Raad van Commissarissen

RVMK

Regionale Verkeers-Milieu Kaart

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWB

Regio West-Brabant

RWZI

Rioolwaterzuiveringsinrichting

S&O

Strategie en Opgaven

SALTO

Schoolbestuur voor basisonderwijs in Eindhoven

SBO

Speciaal basis onderwijs

SCE

Stichting Cultuur Eindhoven

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SD

Sociaal Domein

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

SDG

Sustainable Development Goals

SER

Sociaal Economische Raad

SGE

Stedelijk Gebied Eindhoven

SIR

Startup in Residence Programma

SKIA

Strategische Kennis- en Innovatieagenda

SKPO

Stichting Katholiek-Protestants onderwijs

SMMM

Samen morgen mooier maken

SO

Speciaal onderwijs

SPIL

SPelen, Integreren en Leren

SPUK

Specifieke uitkering

SROI

Social Return On Investment

STS

Stichting Twice Support

SUVIS

Specifieke uitkering ventilatie in scholen

SVGG

Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen

SVV

Slim Verduurzamen Vastgoed

Szw

Sociale zaken en werkgelegenheid

TDK

Technologie, Design en Kennis

TFF

Toekomstvaste Financiële Functie

TF-RIEC BZ

Taskforce Regionale Inlichtingen en Expertise Centra Brabant-Zeeland

ToC

Theory of Change

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TTC

Team Transformatie Centrumgebieden

TUe

Technische Universiteit Eindhoven

Turap

Tussenrapportage

TV

Taakveld

TVW
TWh

Transitievisie warmte
Terawatt-hour (electriciteitsverbruik)

UIA-proeftuin

Urban Innovative Association

Upba

UWV

Uitvoeringsprogramma bestuursakkoord
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VAM

Van Abbemuseum

VDMA

Van der Meulen-Ansems

VFS

Vernieuwing financieel systeem

VGS4U

Belastingsysteem

VIC

Verbijzonderde interne controle

VIK

VeiligheidsinformatieKNoppunt

VJB

sector Veiligheid, Juridische Zaken & Bestuur

VMBO

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNO-NCW

Werkgeversorganisatie VNO-NCW

VO

Voortgezet onderwijs

VONK

Museumpark Vonk

VPB

Vennootschapsbelastingplicht

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant ZuidOost

VSB

Verenigde spaarbank (fonds)

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSO

Vaststellingsovereenkomst

VSV

Voortijdig SchoolVerlaten

VTH

Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving

VvC

Vereniging van Contractanten

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W&R

Wet- en regelinspecties

WAB

Wet Arbeidsmarkt in Balans

WEB

Wet Educatle Beroepsonderwijs

WEP

Wet Elektronische Publicaties

WGR
WGT

Wet Gemeenschappelijke Regeling
Werkgelegenheidsteam

WHO

World Health Organization

WKA
WKO

Water en Klimaatadaptie Aanpak
Warmte-Koude Opslaginstallatie

WLZ

Wet langdurige zorg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOB

Wet openbaarheid van bestuur

WOO

Wet open overheid

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSD

Sociaal werkbedrijf

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WW

WerkloosheidsWet

ZZP

Zelfstandige zonder personeel

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23