Programma's

2a Ondernemende stad

2a. Ondernemende stad

Ondernemende stad

Als Brainport Eindhoven hebben we door de triple-helix samenwerking een sterke economie. Economische groei is geen doel op zich, maar is wel randvoorwaardelijk voor de ‘brede’ welvaart en het welzijn van onze samenleving, waarbij we willen dat al onze inwoners het (economische) succes van Brainport Eindhoven kunnen voelen. Zowel verspreid in de wijken als geconcentreerd in een aantrekkelijke binnenstad.

We blijven ons inzetten op een gezonde economische structuur om de stad vitaal en leefbaar te houden. Dat doen we door beleidskaders te ontwikkelen die richting geven aan de verdere ontwikkeling van ons vestigingsklimaat. Waarvan onze binnenstad als één van de economische toplocaties een belangrijk visitekaartje is. Onze accountmanagers fungeren als eerste aanspreekpunt voor externe stakeholders en adviseren over vestigingsmogelijkheden, uitgifte van locaties op bedrijventerreinen, vergunningaanvragen, bestemmingsplan-mogelijkheden, economische ontwikkelingen en de programmering van werklocaties. Via Brainport Development focussen we op de high tech maakbedrijven die het profiel van onze stad en regio verder versterken: high tech systemen & materialen, food & technology, automotive, lifetech & health. In de regionale Brainport Agenda (meerjarenagenda van Stichting Brainport die in 2020 is vastgesteld) staan de pijlers Innovatie, technologie en ondernemerschap, Talent, en Woon- en Leefomgeving voor onze regio centraal. Deze pijlers komen ook terug in de Jaarplannen van Brainport Development. Aan de hand van de Strategische Agenda Brainport voeren de triple helix partijen in Brainport Eindhoven en de provincie Noord-Brabant de dialoog met het Rijk omtrent hun gezamenlijke ambities voor de Brainportregio. Deze agenda bevat in totaal 12 opgaven op het gebied van Woon- leef- en vestigingsklimaat, Talent én Internationale waardeketens- en is opgesteld in nauwe samenwerking met onze regionale triple helixpartners en de provincie Noord-Brabant. De regionale Brainport Agenda was daarin het vertrekpunt. Vanuit de gemeente Eindhoven versterken we de basis van onze economische ontwikkeling via innovatie, onze werklocaties, onze dienstverlening en intensiveren we onze ondersteuning van het brede MKB als ruggengraat van onze economie.

We ondersteunen startups en scale-ups die de motoren voor het Brainport Ecosysteem zijn. Met de inzet op economische transformatie ondersteunen we de betrokken belanghebbenden van de binnenstad en een aantal geprioriteerde winkelcentrumgebieden om met toekomstbestendig aanbod de verblijfskwaliteit te verbeteren en daarmee de leefbaarheid in de wijk en stad als geheel te vergroten. Om als stad leefbaar en aantrekkelijk te zijn, hebben we ook voorzieningen nodig die aansluiten bij de behoefte van onze groeiende en veranderende omgeving. Dit bestaat uit gebalanceerd aanbod van consumentgerichte voorzieningen, maar ook een aantrekkelijk uitgaansleven, aanbod van evenementen, recreatie, sport, onderwijs, zorg, kunst en cultuur, welke in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van leven voor onze bewoners en aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor bedrijven, (internationaal) talent, en bezoekers. Om het niveau van de voorzieningen te laten aansluiten bij de behoefte van de stad werken we aan een Programma voor stedelijke en maatschappelijke voorzieningen dat voorziet in beleid en gericht is op uitvoering. Tijdens dit proces werken we onder meer samen met de partners uit de MRE regio om het totaalaanbod in de regio zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte.

We werken aan een moderne en duurzame arbeidsmarktinfrastructuur die snelle en passende dienstverlening en ondersteuning biedt voor alle bedrijven en inwoners voor de verschillende stappen die ze op de arbeidsmarkt zetten. Zo is het Huis naar Werk dé gids voor werk, scholing en ontwikkeling waar alle vragen beantwoord worden. In 2024 halen we nog meer schotten tussen budgetten en dienstverlening van alle partners weg en investeren we, mede afhankelijk van Rijksbeleid, in een meer duurzaam karakter.

Alle talenten zijn nu en in de toekomst nodig op de arbeidsmarkt. Het gaat om de juiste aantallen talenten op het juiste moment met de juiste vaardigheden beschikbaar te krijgen en te houden voor de vraag van werkgevers. In samenwerking met en in aanvulling op Brainport Brabant ontwikkelen we zogenaamde Human Capital Agenda’s voor de energietransitie en de belangrijkste kraptesectoren. Deze agenda’s investeren gericht op activiteiten die vraag en aanbod nu en in de toekomst beter laten aansluiten. Zo ondersteunen we mede ‘de schaalsprong’ die gevolgen heeft voor personeel in alle sectoren en voor alle grote maatschappelijke opgaven.

Naast het beschikbaar krijgen en houden van ons eigen talent hebben we talent van buiten nodig. We willen dat de (kennis)werkers en hun gezinnen ervoor kiezen om in Eindhoven te blijven. Het Holland Expat Center South draagt er samen met andere partijen in de stad en regio aan bij dat zij zich zoveel mogelijk thuis voelen en mee gaan doen in onze samenleving. We leggen nadruk op het managen van verwachtingen bij internationals door het vroegtijdige informeren over ‘hoe zaken in Nederland werken (zorg, onderwijs, etc)'. Hierbij maken we afspraken met werkgevers over hun rol en verantwoordelijkheden daarin.

Doelen

Gezonde economische structuur

Toename werkgelegenheid

Arbeidsmarkt in Balans

Innovatie

Ruimte voor bedrijvigheid

CO2-reductie industrie en bedrijfsleven

Goede dienstverlening voor het bedrijfsleven

Voldoende internationaal talent voor onze kenniseconomie

Toename economische activiteiten

Stimuleren samenwerking met onze partners in de stad.

Aantrekkelijke stad om te bezoeken

                                                                                                                                               .

Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord

 1. HECS: Living In programma (structureel per 2024) heeft focus op rol/commitment werkgevers en op vroegtijdig en gestandaardiseerd informeren van internationals. En resultaten (ook bij MKB accountmanagement) worden geconcretiseerd.
 2. We werken actief aan de transformatie van wijkwinkelcentra, zodat we met functievermenging levendigheid creëren of behouden in onze wijken en leegstand voorkomen.
 3. We willen een loket voor ondernemers dat MKB-ers ondersteunt in hun ambities op het gebied van verduurzaming, digitalisering en internationaal ondernemen. Ook de ambitie uit het bestuursakkoord ‘schrappen en snappen’ wordt daarin meegenomen.
 4. We gaan onderzoeken waar het kan om de regeldruk voor MKB-ondernemers te verminderen en houden lokale regels tegen het licht om nut en noodzaak te heroverwegen.
 5. We onderzoeken mogelijkheden om samen met het Rijk en de provincie financiële middelen beschikbaar te stellen, naar het voorbeeld van de landelijke ‘MKB-deals’.
 6. We sluiten voor 2023 met onze gemeentelijke dienstverlening aan op ‘The Gate’, het gezamenlijke platform van de TU/e, Brainport Development, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Fontys Hogescholen en Summa College. We beogen dit na 2023 door te zetten.
 7. We ontwikkelen een gemeentebrede aanpak ‘stedelijke en maatschappelijke voorzieningen’ zodat we programmatische keuzes kunnen maken in onze gebiedsontwikkelingen, een plintenstrategie ontwikkelen en regie voeren op het voorzieningenniveau in de wijken.
 8. Het scholingsfonds Brabant Leert zorgt er voor dat (om)scholing naar werkzaamheden in kraptesectoren meer en sneller toegankelijk wordt voor alle burgers in Brabant
 9. Om de schaalsprong mogelijk te maken en zo veel als mogelijk talenten aan te trekken en te behouden, ontwikkelen we in samenwerking met Brainport Development Human Capital Agenda's  voor de energietransitie en de belangrijkste andere sectoren
 10. In 2024 onderzoeken we samen met Tilburg University samen met de jongeren en samen met de regionale arbeidsmarktpartners wat een veranderende kijk van jongeren op werk kan betekenen voor aanpassingen in beleid en uitvoering
 11. Via een Academische Werkplaats bij Tilburg University ontwikkelen met alle relevante arbeidsmarktpartners een scherper beeld van een toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur die werkt voor iedereen en alle arbeidsmarkttransities.

Financiële kerngegevens

Thema

Taakveld

Lasten

Baten

Mut.res.

Saldo

Ondernemende stad

Economische ontwikkeling

5.088

-1

-800

4.287

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.653

-6.669

0

984

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4.278

-2.711

0

1.567

Economische promotie

5.851

-3.194

671

3.328

Ondernemende stad

22.870

-12.575

-129

10.166

BBV-indicatoren

Indicator

peiljaar

NL

100-300

> 300

Eindhoven

Functiemenging

2022

53,8

56,7

59,2

60,5

Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inw.15 t/m 64 jr)

2022

174,1

163,5

216,1

162,3

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2021

1,9

2,2

2,4

2,6

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23