Programma's

5 Levendige stad

5. Levendige stad

Sport en cultuur leveren in samenhang met andere programma’s uit de begroting een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Wij werken in dit programma aan een levendige stad waarbij er sterke verbanden zijn met doelstellingen op (andere) terreinen zoals fysieke én mentale gezondheid, participatie, openbare ruimte en economie. Het draagt bij aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting, én het imago en het vestigingsklimaat van de stad. Met de Regio Deal Brainport Eindhoven versterken we in de komende jaren het voorzieningenniveau van onze stad en regio via projecten die bijdragen aan (urban) sport en cultuur.

Sport

In 2021 heeft de gemeenteraad de sport en beweegvisie 2021-2025 "Heel Eindhoven beweegt" vastgesteld. Om zoveel mogelijk inwoners aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen zet de gemeente verschillende middelen in. Dit varieert van het aanbieden van sportvoorzieningen voor verenigingen en scholen, tot subsidieregelingen om iedereen mee te laten doen, tot het ontwikkelen van nieuwe sportaccommodaties om in een groeiende stad het voorzieningenniveau op peil te houden. Daarnaast helpen wij sportaanbieders om vitaal te zijn en zorgen wij ervoor dat (topsport-)evenementen inspireren.

Cultuur

Kunst en cultuur, erfgoed, evenementen en design (evenals sport en recreatie) dragen bij aan een levendige stad die prikkelt, uitdaagt en samenbrengt. Cultuur biedt ontspanning, verbindt, en zet mensen aan tot reflectie en ontwikkeling. Ook draagt cultuur bij aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent om hier te wonen, te leven, te verblijven of te vestigen. We streven ernaar dat zoveel mogelijk verschillende mensen culturele activiteiten bezoeken en waarderen, voor alle portemonnees, leeftijden en achtergronden. Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) is daarbij essentieel. Zij geeft uitvoering aan de Cultuurbrief 2021-2024, het beleidskader voor kunst en cultuur. We zorgen voor een breed en divers cultureel aanbod, van, voor en door inwoners. We faciliteren het beoefenen van amateurkunst en brengen kinderen en jongeren in contact met kunst en cultuur. We koesteren de rauwe rafelranden voor culturele professionals in de stad en ontwikkelen ateliers en makerspaces. De cultuursector is hard geraakt door de coronamaatregelen in voorgaande jaren. In 2024 werken we verder aan het herstel van de sector en bekijken we hoe we nieuwe culturele initiatieven in wijken kunnen stimuleren en nieuwe creatieve maakplekken aandacht kunnen geven in de bredere ontwikkeling van de stad. Hierbij houden we ook rekening met de kansen voor o.a. de (nacht)cultuur die de pilot met 24-uursontheffingen biedt evenals het proces van Sharing the Vibes – Visie op een bruisend Eindhoven. Daarnaast maakt SCE in 2024 een begin met de implementatie van de Cultuurbrief 2025-2028, die eind 2023 is vastgesteld.
Het Van Abbemuseum is een publieke plek waar kunst de mensen – nu, straks en in al hun verschil – uitdaagt, inspireert en verbindt. We werken hiervoor zo inclusief, meerstemmig en multizintuiglijk mogelijk met en voor lokale, regionale, nationale en internationale culturele en onderwijs organisaties, Brainport bedrijfsleven en diverse burgerinitiatieven. Net als bij veel andere musea werkt ook het Van Abbemuseum nog aan herstel na de coronamaatregelen. Daarnaast is het nog steeds een onvoorspelbare tijd door de energieontwikkelingen en de gevolgen van de inflatie.

Erfgoed : een levendige stad die in het nu staat en naar de toekomst kijkt, put daarbij ook kracht uit het verleden. Eindhoven is rijk aan gebouwd erfgoed en monumenten en bezit een rijke archeologische historie. We gaan die beter zichtbaar maken en hebben daarvoor een uitvoeringsagenda voor vier jaar (2023-2026) opgesteld. We gaan meer monumenten aanwijzen, van nieuwere generaties. Erfgoed kan een kwaliteit in zichzelf zijn, maar kan als onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen een extra meerwaarde geven. Daarbij besteden we extra aandacht aan het blijvend gebruiken (inclusief onderhoud en verduurzaming) of hergebruiken van monumenten.

Doelen

Zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging

Sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de behoefte in de stad

Sportverenigingen die vitaal(-plus) zijn

Kinderen die motorisch vaardig zijn

(Top)sportevenementen die een impuls geven aan het imago van de stad

Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad

CO2-reductie sportaccommodaties

                                                                                                                                               .

Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en heeft ‘voor elk wat wils’

Bijdragen aan creatieve industrie, waaronder de design community van Eindhoven

Cultuur van en voor iedereen

CO2-reductie cultuuraccommodaties

Impact van kunst op mensen door een constructieve en inspirerende plek voor kunst in het leven van mensen te zijn

Duurzaam behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren

Het behoud van archeologische vondsten

Erfgoed beter ontsluiten en zichtbaar maken

Eindhovenaren dagelijks informeren

                                                                                                                                               .

Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord

  1. Doorontwikkeling veilig sportklimaat.
  2. Integraal huisvestingsplan (inclusief sport-norm)
  3. Vitaliteitsfonds
  4. In 2024 starten we met de uitvoering van de Cultuurbrief 25-28 voor de meerjarige subsidies. Daarmee wordt het fundament gelegd voor een divers cultuuraanbod in de komende jaren. Ook het Van Abbemuseum ontwikkelt haar meerjarenbeleidsplan in 2024.
  5. Om ons design- en makersklimaat te versterken, werken we aan een strategische agenda creatieve industrie, waarin het atelier/broedplaatsenaanbod, zichtbaarheid in de stad, en het opdrachtgeverschap m.b.t. maatschappelijke vraagstukken terugkomt.

Financiële kerngegevens

Thema

Taakveld

Lasten

Baten

Mut.res.

Saldo

Sport

Sportbeleid en activering

6.029

-2

800

6.827

Sportaccommodaties

28.309

-11.252

-64

16.993

Cultuur

Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

40.240

-4.421

-476

35.343

Musea

6.542

-1.051

0

5.491

Cultureel erfgoed

2.707

-139

-650

1.918

Media

476

0

0

476

Levendige stad

84.303

-16.865

-390

67.048

BBV-indicatoren

Indicator

peiljaar

NL

100-300

> 300

Eindhoven

Niet-sporters (%)

2020

49,2

47,7

44,8

45,5

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23