Programma's

2b Onderwijs

2b. Onderwijs

Onderwijs

We zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor kwalitatieve onderwijshuisvesting. Daarvoor stellen we samen met de PO en VO schoolbesturen Integrale Huisvestings Plannen op. Daarin worden projecten van meerdere schoolbesturen gezamenlijk afgewogen en op elkaar afgestemd. De komende jaren gaan we toewerken naar een lange termijn planning (16 jaar). Daarnaast kunnen de scholen programma aanvragen indienen die jaarlijks worden beoordeeld. De schaalsprong, krapte op de woningmarkt en internationalisering zorgen dat leerlingenaantallen steeds moeilijker zijn te voorspellen. Samen met regiopartners en schoolbesturen zoeken we hiervoor oplossingen.

We hebben als gemeente de volgende wettelijke taken op het terrein van onderwijs:

 • bestrijden van onderwijsachterstanden;
 • toezicht en handhaving kinderopvang;
 • toezicht openbaar onderwijs;
 • handhaven Leerplichtwet;
 • uitvoeren van regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC);
 • tegengaan van voortijdig schoolverlaten (VSV);
 • uitvoeren van Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB);
 • zorgdragen voor leerlingenvervoer.

Daarnaast werken we in 2024 met de partners in de stad intensief samen om ontwikkelkansen voor iedereen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar te creëren. Dit doen we op de volgende onderdelen:

Lokaal Educatieve Agenda en NPO aanpak corona en jeugd

We werken samen met LEA (Lokale Educatieve Agenda) partners en geven samen uitvoering aan de Lokaal Educatieve Agenda 2020-2024. Daarnaast stellen we een nieuw kader voor 2024-2028 op en voeren samen met deze partners in 2024 ook het “programma jeugd en corona” uit om kwetsbare kinderen en jongeren te helpen. De agenda 2020-2024 is gericht op een betere aansluiting onderwijs-jeugdhulp én ontwikkelkansen voor iedereen, waaronder het bevorderen van kansengelijkheid, het bevorderen van actief burgerschap en het bestrijden van onderwijsachterstanden. In schooljaar 2023-2024 wordt bijvoorbeeld concreet extra ingezet op de rijke schooldag op scholen in Eindhoven, het bevorderen van actief burgerschap middels initiatief maatschappelijke diensttijd (MDT), het terugdringen van laaggeletterdheid door een leesoffensief en het verbeteren van aansluiting onderwijs-jeugdhulp middels pilots integraal arrangeren in het primair en voortgezet onderwijs. De intensivering vanaf 2024 (1,6 miljoen) nemen we mee bij de uitvoering van de huidige LEA en de opzet voor het nieuwe LEA kader 2024-2028 . We monitoren en rapporteren jaarlijks over de resultaten via de LEA monitor.

Aanvalsplan MBO 2024-2026

In het aanvalsplan MBO focussen we ons op twee ambities:

 1. Het bevorderen van kansengelijkheid. Wij vinden dat onze mbo-studenten de kans moeten krijgen om hun vaardigheden en potentie volledig te ontplooien en daarmee een duurzame positie op de arbeidsmarkt op te bouwen. Om volwaardig mee te kunnen doen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij is een gelijkwaardige behandeling van alle studenten noodzakelijk;
 2. Kansrijk opleiden – een duurzame positie op de arbeidsmarkt. We zijn ons bewust van de opgaven van de regio en de arbeidsmarkt en zien hierin een cruciale rol voor het mbo weggelegd. We vinden het daarom van groot belang om mbo’ers kansrijk op te leiden, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Om hiertoe te komen is structurele samenwerking tussen studenten, onderwijs, de gemeente en de arbeidsmarkt;

Daarnaast gaan we vanuit arbeidsmarktbeleid in gesprek met werkgevers over hoe we samen een duurzaam perspectief kunnen gaan bieden aan de jongeren, die dankzij gunstige arbeidsmarkt nu voortijdig instromen op de arbeidsmarkt – de zgn. ‘groen pluk’ - met daarbij de focus op het behalen van certificaten en een startkwalificatie

Aanpak voortijdig schoolverlaten

In aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) focussen we op regionale samenwerking met het Doorstroompunt (RMC), het Programma naar de Juiste Plek, onderwijs, werkbedrijf en de overige VSV partners. Hierbij richten we ons zoveel mogelijk op een integrale en preventieve aanpak omdat we niet geloven in bestraffen maar in motiveren. Gezamenlijk zetten we in op een kansrijke toekomst voor iedere kwetsbare jongere tot 23 jaar. De vsv aanpak heeft twee doelstellingen:

 1. Schooluitval voorkomen met als doelstelling om vsv te verlagen. Door het uitvoeren van de plusvoorzieningen in het VO en MBO;
 2. Jongeren begeleiden naar school of werk met als doelstelling om vsv te verlagen. Door uitvallers te begeleiden naar onderwijs of werk en regionaal samen te werken.

Aanpak Laaggeletterdheid

We werken samen met kernpartners laaggeletterdheid om de basisvaardigheden van volwassenen te bevorderen en voeren het Stadsplan basisvaardigheden uit.

Doelen

Goede onderwijshuisvesting

CO2-reductie onderwijshuisvesting

Optimale ontwikkeling 0-13 jarigen

Jongeren (13-23 jaar) perspectief bieden op diploma/arbeid/dagbesteding

Volwassenen beheersen basisvaardigheden

                                                                                                                                               .

Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord

 1. Meerjarenkader LEA 2024-2028
 2. IHP met financiële vertaling

Financiële kerngegevens

Thema

Taakveld

Lasten

Baten

Mut.res.

Saldo

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

26.207

-2.933

-1.596

21.678

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

31.826

-14.353

-51

17.422

Onderwijs

58.033

-17.286

-1.647

39.100

BBV-indicatoren

Indicator

peiljaar

NL

100-300

> 300

Eindhoven

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

2022

4,2

6,1

5,2

6,7

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

2022

24

23

38

13

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23