Programma's

3a Woningbouw en fijne wijken

3a. Woningbouw en fijne wijken

Woningbouw en fijne wijken

Door middel van woningbouw, stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ontwikkeling streven we naar een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving voor huidige en nieuwe bewoners. Dat doen we door te werken aan samenhangende integrale gebiedsontwikkelingen, zoals Brainport City, Spoorzone, Internationale Knoop XL en Brainport Industries Campus (BIC) naast de ontwikkelingen in de wijken; projecten als Woensel XL, Kastelenplein, Evoluonpark. Ontwikkelingen die de bestaande buurt meteen een opknapbeurt geven.
Daarbij is een goed functionerende woningmarkt van belang, die zowel invulling geeft aan de ambities van de stad (binden van talent) als aan de solidaire stad van twee snelheden. We transformeren en verdichten en we streven naar voldoende betaalbare koop- en sociale huurwoningen in al onze wijken. Hierbij stimuleren wij de verduurzaming van de (bestaande) woningvoorraad en innovatie in de bouw. Ook zetten we in op bescherming en hergebruik van het historisch erfgoed. We faciliteren initiatieven uit de stad door slagvaardig en klantgericht samen te werken en onze ruimtelijke instrumenten zo efficiënt en transparant mogelijk in te zetten. Daarbij is het streven om inwoners zo veel mogelijk bij de ontwikkelingen in de stad te betrekken.
In de Woonvisie van 2015 heeft de gemeenteraad het kader voor het gemeentelijk woonbeleid vastgelegd. In deze visie is gekozen voor:

  • Een ambitieus groeiscenario (naar 300.000 inwoners) via verdichting van de bestaande stad met nadruk op het hoogstedelijke woonmilieu binnen de Ring.
  • Een solidaire stad met voldoende ruimte voor sociale huur, middenhuur, wonen en zorg en zelfbeheer.
  • Een innovatieve stad met creatieve oplossingen voor woningbouw, zoals tijdelijk wonen.

Het college zet zich al geruime tijd in op het versnellen van de bouw binnen de stadsgrenzen, met nadruk op sociale- en middenhuur en middeldure koop. Dit sluit aan bij de bouwversnellingsafspraken in het kader van de Woondeal, die in maart 2019 is afgesloten en de in aansluiting hierop met regio, Rijk en Provincie gemaakte afspraken over verstedelijking in het Verstedelijkingsakkoord, dat in juni 2022 is vastgesteld.

Doelen

Een aangenaam woon- en leefklimaat in Eindhoven.

Faciliteren van de groei van de stad

Groei van de woningvoorraad

Een energiezuinige corporatiewoningvoorraad

CO2-reductie woningen

                                                                                                                                               .

Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord

  1. Raadsvoorstel en oprichting gebiedsentiteit Fellenoord
  2. Ontwikkelvisie / Masterplan Stadhuisplein

Financiële kerngegevens

Thema

Taakveld

Lasten

Baten

Mut.res.

Saldo

Woningbouw en fijne wijken

Ruimte en leefomgeving

21.322

-4.969

2.274

18.627

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

54.332

-51.146

7.911

11.097

Wonen en bouwen

31.479

-10.434

-958

20.087

Woningbouw en fijne wijken

107.133

-66.549

9.227

49.811

BBV-indicatoren

Indicator

peiljaar

NL

100-300

> 300

Eindhoven

Gemiddelde WOZ waarde (x € 1.000)

2022

317

300

359

314

Nieuw gebouwde woningen ( per 1.000 woningen)

2022

9,3

9,5

11,8

13,8

Demografische druk

2023

70,3

63,8

52

55,5

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

2023

860

857

835

797

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2023

942

936

926

892

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23