Programma's

2c Sociale stad

2c. Sociale stad

Eindhoven streeft ernaar een zorgzame stad te zijn waarin iedereen volwaardig kan deelnemen en zijn of haar talenten kan ontplooien. In 2024 zien we een toename van de vraag naar ondersteuning, tekorten aan personeel, vermindering van rijksfinanciering (zoals BUIG en jeugdzorg), en een stijging van de kosten. Bij het opstellen van de begroting voor 2024 hebben we geprobeerd hierop een antwoord te vinden, waarbij we breed binnen het sociaal domein hebben gezocht naar mogelijke ruimte en tegelijkertijd terughoudend zijn bij het introduceren van nieuw beleid en proefprojecten. Na 2024 zien we de tekorten bij werk & inkomen, jeugdzorg en beschermd wonen verder oplopen, en verwachten we ook een toename van de personeelstekorten. Om het sociaal domein ook na 2024 toekomstbestendiger te maken en betaalbaar te houden, bundelen we beschikbare (transformatie)middelen in een transformatiefonds sociaal domein. De middelen in dit transformatiefonds worden gericht ingezet met reële, meetbare doelen en businesscases.

Sociale basis en wijkteams

In het bestuursakkoord ‘Samen morgen mooier maken 2022-2026’ geven we topprioriteit aan het bieden van gelijke kansen, om zo Eindhoven een stad te laten zijn waar iedereen kan meedoen en talenten kan ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken blijft het verder versterken van onze sociale basis nodig. In 2023 formuleerden we met elkaar de impact die we in de sociale basis willen maken: "In Eindhoven voelen inwoners zich fijn, gezien en gesteund. We kijken om naar elkaar en helpen elkaar als het nodig is waardoor we het vertrouwen houden dat het (weer) goed komt". In 2024 vormt de nieuwe visie op de sociale basis het inhoudelijk vertrekpunt op basis waarvan we verder met partners aan de slag gaan. We pakken onze faciliterende rol en geven inwoners(initiatieven) en (in)formele partijen in de sociale basis de ruimte om het gemeenschapsgevoel en de ervaren ondersteuning in de directe omgeving van Eindhovenaren te vergroten In de diverse stad die Eindhoven is, gaat de sociale basis ook over samenleven in verscheidenheid. In 2024 gaan we voortvarend aan de slag op basis van de ontwikkellijnen en ambities zoals vastgesteld in het beleidsplan Inclusief Samenleven.

Gezondheid

We zetten in op het verbeteren van kwaliteit van leven en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dit doen we onder meer door preventieve aanpakken en gezondheidsbevordering, door uitvoering te geven aan de uitvoeringsagenda Gezondheid telt voor iedereen, onze deelname aan Vitaal in Brainport (GROZzerdam) en met de middelen die beschikbaar worden gesteld binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Transformatie

Gezien de toename van maatschappelijke en economische uitdagingen moeten we transformeren. We evalueren het transformatieprogramma en brengen diverse middelen gebundeld samen in een transformatiefonds om de slagkracht te vergroten. Het primaire doel van dit fonds is om te investeren in transformatie om zo te anticiperen op de toekomstig verwachte tekorten. Zo worden er onder meer plannen gemaakt voor het verminderen van langdurige- en jeugdwerkeloosheid om duurzame bestaanszekerheid te versterken, en voor initiatieven gericht op het dempen van de stijgende kosten voor jeugdhulp. We zetten daarnaast ook in op vereenvoudiging, een betere contractsturing en digitalisering van de dienstverlening.

Wijkteams

Als de sociale basis onvoldoende ondersteuning kan bieden, regelen we ondersteuning en aanvullende zorg zo dichtbij als mogelijk met onze wijkteams van Stichting WIJeindhoven als ogen en oren in onze wijken. Om er onder andere voor te zorgen dat deze samenwerking goed verloopt en inwoners zo snel mogelijk de benodigde ondersteuning krijgen, vereenvoudigen we de organisatie van het Sociaal Domein over alle beleidsterreinen heen. Dit om de inwoner zo passend mogelijk te blijven ondersteunen, de aansluiting met de sociale basis te versterken en de ondersteuning zelf te verbeteren. We beginnen met vereenvoudigen bij onszelf, WIJeindhoven en het participatiebedrijf en de samenwerking daartussen.

Meedoen van nieuwkomers

We investeren dit jaar extra in de opvang van asielzoekers en statushouders. In lijn met het bestuursakkoord zetten we in op grotere, inclusieve en flexibel inzetbare opvanglocaties om deze doelgroepen op te kunnen vangen. Daarnaast staan we voor een verhoogde opgave voor de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders en vangen we asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne op in onze stad. Ook continueren we onze inzet om tot een landelijk dekkend netwerk van Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) te komen.

Werk en inkomen

Om inwoners die bestaansonzekerheid ervaren zo goed en zo snel mogelijk te ondersteunen herijken we in 2024 de minimaregelingen. We zien dat het bereik van onze armoederegelingen stijgt. En dat we, door eropaf te gaan, inwoners met geldzorgen sneller en eerder kunnen bijstaan. Desondanks zijn we er nog niet. Nog te veel inwoners hebben moeite met rondkomen. Zeker nu is dit actueel met de stijgende levenskosten. In 2024 evalueren we het huidige beleidsplan Armoede & Schulden om te kijken waar het nog beter kan. Ook zetten we extra in op soepelere overgangen tussen uitkering en werk en een goede verbinding met armoede en schulden. We gaan een pilot voor basisbanen opzetten en breiden de pilot Bouwdepot uit voor een bredere doelgroep. Ook gaan we onderzoeken hoe we de stap van uitkering naar werk verder kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door inzet van een duurzaam werkfonds.

Wmo

De landelijke trends laten ons zien dat het nodig is om aandacht te hebben voor de ouderen, door middel van preventieve aanpakken. In 2024 starten we met de uitvoering van de Woonzorgvisie 2030 via het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Ook geven we in samenwerking met de regio uitvoering aan een Regionaal Actieplan Dakloosheid en aan de doordecentralisatie Beschermd wonen. Thema's als preventie en wonen eerst staan hierin centraal. Wij zetten de doorontwikkeling van de Vrouwenopvang en Gezinsopvang door. We creëren één gezamenlijke toegang, breiden het aantal opvangplekken uit en gaan werken vanuit een systeemgerichte aanpak waarbij het kind centraal staat. Ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en mensenhandel zetten we zowel lokaal als regionaal in op het verstevigen van integrale samenwerking. Daarnaast ontwikkelen we een integrale aanpak voor arbeidsmigranten.

Jeugd

Gemeenten staan bij het organiseren van de jeugdhulp voor grote inhoudelijke- en financiële uitdagingen. In Eindhoven pakken we deze uitdagingen onder andere op via het meerjarige Deltaplan Jeugd. Daarnaast werken we in de regio 'Samen voor Jeugd' aan de transformatie en inkoop van de jeugdhulp. De komende jaren zetten we onder andere in op normaliseren, het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp en het gezamenlijk leervermogen. In 2024 verwachten we bovendien diverse maatregelen en hervormingen door te voeren naar aanleiding van de Hervormingsagenda Jeugd. Ook breiden we het jongerenwerk uit. Tenslotte treffen we voorbereidingen voor het landelijke Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Zo werken we aan de inhoudelijke, organisatorische en financiële houdbaarheid van het jeugdhulpstelsel.

Doelen

Een krachtige sociale basis

Vergunninghouders zijn zelfredzaam

Toekomstperspectief voor inwoners zonder verblijfsstatus

De samenredzaamheid vergroten

                                                                                                                                               .

Verstrekken van uitkeringen aan inwoners vanuit de omgekeerde toets gedachte

Bestrijding van armoede

Afname schuldenproblematiek

Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk

Zorgen dat inwoners aan het werk komen

                                                                                                                                               .

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen

Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang

                                                                                                                                               .

Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal

Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie

Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen

                                                                                                                                               .

Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord

  1. In 2024 zetten we versterkt in op de transformatie opgaven. We evalueren het transformatieprogramma en brengen diverse middelen samen in een transformatiefonds om de slagkracht te vergroten.
  2. Om bij te dragen aan de bestaanszekerheid van inwoners zetten we in op de herijking van onze armoede-regelingen en reserveren we middelen om het duurzame perspectief te vergroten bijvoorbeeld via werk.
  3. In 2024 versterken we het netwerk werk & inkomen en de wijkgerichte aanpak bijvoorbeeld om de jeugdwerkeloosheid en de langdurig werkeloosheid te verminderen.
  4. In 2024 starten we met de uitvoering van de nieuwe visie op de sociale basis waarbij we werken aan samenkracht, laagdrempelige ondersteuning dichtbij en de rol van de gemeente daarbij. Denk aan een toekomstbestendig vrijwilligersbeleid, het faciliteren van (buurt)ontmoeting en de monitoringsstrategie.
  5. Samen met WIJeindhoven en Ergon werken we aan het vereenvoudigen van het Sociaal Domein om het zowel voor inwoners als professionals minder complex te maken. In het raadsvoorstel definiëren we de stip op de horizon waar we naartoe gaan werken.
  6. In het uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven geven we aan op welke acties we inzetten om de ambities zoals vastgesteld in het beleidsplan Inclusief Samenleven te realiseren.
  7. Om ervoor te zorgen dat ook de nieuwe Eindhovenaren goed mee komen stellen we een programma ‘Migratie, inclusie, samenleven’ op.

Financiële kerngegevens

Thema

Taakveld

Lasten

Baten

Mut.res.

Saldo

Sociale basis en wijkteams

Samenkracht en burgerparticipatie

45.474

-6.337

-641

38.496

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

43.268

0

0

43.268

Volksgezondheid

11.974

-166

0

11.808

Werk en inkomen

Inkomensregelingen

158.255

-125.085

5.250

38.420

WSW en beschut werk

34.327

-6

-179

34.142

Arbeidsparticipatie

17.332

-818

0

16.514

Wmo

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

10.443

-3

0

10.440

Maatwerkdienstverlening 18+

43.793

-2.584

2.750

43.959

Geëscaleerde zorg 18+

53.148

-1.382

-21

51.745

Jeugd

Maatwerkdienstverlening 18-

52.983

-478

0

52.505

Jeugdhulp met verblijf overig

9.630

0

0

9.630

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

12.035

0

0

12.035

Geëscaleerde zorg 18-

6.986

0

0

6.986

Sociale stad

499.648

-136.859

7.159

369.948

BBV-indicatoren

Indicator

peiljaar

NL

100-300

> 300

Eindhoven

Banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)

2022

825,4

909,5

1008,8

1075,4

Jongeren met een delict voor de rechter

2021

1

1

2

1

Kinderen in uitkeringsgezin

2021

6

7

12

8

Werkloze jongeren

2021

2

2

1

2

Netto arbeidsparticipatie

2022

72,2

72,2

71,1

72,3

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)

2021

431,2

492,9

901,1

502,8

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van15-64 jaar)

2022

197,7

162,3

311,8

74,3

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2022

13,2

13,9

12,7

11

Jongeren met jeugdbescherming

2022

1,2

1,3

1,1

1,2

Jongeren met jeugdreclassering

2022

0,3

0,4

0

0,3

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)

2022

700

-

726

760

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23