Paragrafen

3h. Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. In deze paragraaf verantwoorden wij over de drie hoofdonderdelen van de Woo.

Passieve openbaarmaking (documenten op verzoek verstrekken)

Een inwoner kan met een Woo-verzoek informatie opvragen bij de gemeente. De ingediende verzoeken nemen toe in aantal, omvang en complexiteit. Er is in 2024 extra tijdelijke capaciteit beschikbaar om Woo-verzoeken te begeleiden. We zetten in op:

  • verdere uniformering van behandelprocessen van Woo-verzoeken;
  • tijdige behandeling van Woo-verzoeken en kwalitatief goede besluiten;
  • professionalisering door kennisvergroting en training;
  • het vergroten van bewustzijn over de Woo en het zorgdragen voor een strakke processturing door leidinggevenden;
  • een goed monitoringssysteem voor de behandeling van Woo-verzoeken;
  • een goede monitoring door de collega’s van het Woo-bureau van de organisatie.

Actieve openbaarmaking (documenten op eigen initiatief publiceren)

De Woo vraagt ook om documenten actief openbaar te maken. We leggen als organisatie de nadruk op de actieve openbaarmaking van (op termijn) wettelijk verplichte informatiecategorieën. Als dat kan, gaan we verder en publiceren we ook andere documenten en geven zo inhoud aan de wettelijke inspanningsverplichting. De actieve openbaarmaking is vormgegeven in een meerjarige aanpak. Deze kan wijzigen als gevolg van landelijke ontwikkelingen. Op termijn wordt het verplicht om aan te sluiten bij een landelijk IT-platform. Hoe dat er uit komt te zien is nog niet duidelijk. We bekijken de mogelijkheid om op korte termijn wettelijke informatiecategorieën te publiceren via een eigen, bestaand platform. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om in de toekomst gezamenlijk met andere gemeenten een publicatieplatform te ontwikkelen waarbij we kunnen aansluiten bij een landelijk platform. Het streven is kwalitatief goede en voor inwoners bruikbare publicaties. Tot slot zetten we ook in 2024 in op een vergroot bewustzijn over de Woo en transparantie, bijvoorbeeld door trainingen en kennissessies.

Informatiehuishouding

Een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van de Woo is dat we de informatiehuishouding verder op orde brengen. Het gaat dan om goede inzet van techniek, heldere afspraken (governance) en bewustwording. Meer hierover in het onderdeel Informatievoorziening.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23