Programma's

6 Organisatie

6. Organisatie

Bestuur en Dienstverlening

Als centrumstad van de Brainportregio acteren we op verschillende schaalniveaus om onze opgaven te realiseren en de belangen van de stad te behartigen. In de regio doen we dat in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio. Met de triple-helix partners werken we samen in (de stichting) Brainport. Samen met de provincie en de grote Brabantse steden realiseren we gericht opgaven in BrabantStad-verband. Met de provincie hebben we daarnaast een warme samenwerkingsrelatie voor het realiseren van de Brainport Nationale Actieagenda en de ontwikkeling van KnoopXL. Vanuit onze kantoren en Den Haag en Brussel behartigen we de (inter)nationale belangen van stad en regio.

We opereren op veel schaalniveaus om te bouwen aan Eindhoven en de belangen van de stad te behartigen. In de regio doen we dat in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio. Met de triple-helix partners werken we samen in (de stichting) Brainport. Samen met de provincie en de grote Brabantse steden realiseren we gericht opgaven in BrabantStad-verband. Met de provincie hebben we daarnaast een warme samenwerkingsrelatie voor het realiseren van de Brainport Nationale Actieagenda en de ontwikkeling van KnoopXL. Vanuit onze kantoren en Den Haag en Brussel behartigen we de (inter)nationale belangen van stad en regio.

De sector Publiekscontacten maakt deel uit van een sterk veranderende samenleving waarin digitalisering (van de informatievoorziening) een van de belangrijkste ontwikkelingen is. In de praktijk betekent dit dat inwoners steeds hogere verwachtingen hebben als het gaat om gemeentelijke digitale dienstverlening. Dit vraagt om innovatie en creativiteit. We zijn volop bezig met deze beweging naar digitaal “zakendoen” met inwoners, een beweging die we digitale transformatie noemen. Het gaat om gegevens kunnen delen, om samenwerking, dat iedereen in de keten geholpen is. Een goede dienstverlening kan niet zonder een goede digitale infrastructuur. Inzet van technologie verhoogt de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering en verbetert de dienstverlening aan inwoners. Het daagt ons ook uit om onze dienstverlening anders in te richten en om de menselijke factor -die altijd nodig blijft- naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met inwoners wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist -meer dan ooit tevoren- hostmanship en vakmanschap. Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de inwoner, moet er een balans worden gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding. We zetten daarbij steeds vaker customer journeys in om de dienstverlening klantgerichter te maken en daarbij wordt de klanttevredenheid gemeten om processen te verbeteren.

Bedrijfsvoering

In de paragraaf 3e Bedrijfsvoering zijn de ontwikkelingen rondom onze organisatie toegelicht.

Belastingen

Zie hiervoor de paragraaf 3a Lokale heffingen.

 

Doelen

Realiseren van ambities door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking

Professionele en persoonlijke dienstverlening

Digitalisering dienstverlening

                                                                                                                                               .

CO2-reductie eigen vastgoedportefeuille

Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering

                                                                                                                                               .

Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord

  1. Inrichten van de nieuwe hoofdstructuur en stuurmodel
  2. Verkleinen van de ‘span of attention’’
  3. Verbeteren van onze positie als aantrekkelijke werkgever
  4. Duurzaamheid i.r.t. inkoop, MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkoop)
  5. Diversiteit / inclusieve organisatie: Inzet op toegankelijkheid van de digitale overheid / databeveiliging en AVG

Financiële kerngegevens

Thema

Taakveld

Lasten

Baten

Mut.res.

Saldo

Bestuur en Dienstverlening

Bestuur

16.680

-411

-1.212

15.057

Burgerzaken

12.853

-5.475

-20

7.358

Bedrijfsvoering

Resultaat rek. van baten en lasten

0

0

0

0

Beheer overige gebouwen en gronden

1.799

-95

0

1.704

Overhead

116.567

-2.134

-29.795

84.638

Treasury

-1.802

-6.348

0

-8.150

Algemene en ov. uitkering gem.fonds

120

-657.080

0

-656.960

Overige baten en lasten

-2.837

-35

285

-2.587

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

Belastingen

OZB woningen

2.130

-40.699

0

-38.569

OZB niet-woningen

1.048

-46.904

0

-45.856

Parkeerbelasting

309

-18.427

0

-18.118

Belastingen overig

965

-3.027

0

-2.062

Organisatie

147.832

-780.635

-30.742

-663.545

BBV-indicatoren

Indicator

Eindhoven
2024

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

9,0

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

8,4

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 1.197

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen )

15,2%

Overhead (% van totale lasten)

9,7%

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23