Bijlagen

4. Incidentele posten en structurele mutaties reserves

Incidentele posten

Programma  en taakveld

2024

2025

2026

2027

Toelichting

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

P1. Klimaat en weer

57 Openb. groen en recreatie

785

730

530

Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

57 Openb. groen en recreatie

88

176

264

352

KN24: Areaalgroei en hogere intensiteit gebruik

57 Openb. groen en recreatie

0

150

300

400

Vervangingsinvesteringen

57 Openb. groen en recreatie

530

470

KN24: Groen: achterstallig onderhoud

74 Milieubeheer

2.586

1.119

2.812

1.103

694

486

1.176

907

Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

74 Milieubeheer

105

Omgevingswet onderzoekskosten

mutaties bestemmingsreserves:

57 Openb. groen en recreatie

1.475

785

230

730

280

530

Reserve exploitatie projecten openbare ruimte meerjarig (eporm)

57 Openb. groen en recreatie

3

3

3

3

Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

57 Openb. groen en recreatie

49

54

148

181

Reserve bovenplanse voorzieningen

57 Openb. groen en recreatie

4

Reserve groot onderhoud

57 Openb. groen en recreatie

225

Saldireserve specifiek

57 Openb. groen en recreatie

250

230

280

Reserve SMMM

57 Openb. groen en recreatie

1.000

KN24: Wielwaal, dekking uit reserve strategische investeringen

72 Riolering

2

5

Reserve bovenplanse voorzieningen

74 Milieubeheer

815

1.469

720

2.425

208

268

Reserve eporm

74 Milieubeheer

19

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

74 Milieubeheer

527

Saldireserve specifiek

74 Milieubeheer

275

Reserve strategische investeringen

 Totaal P1 Klimaat en weer

6.384

5.706

5.288

4.545

2.068

1.657

1.928

1.383

P2a. Ondernemende stad

31 Economische ontwikkeling

650

50

50

50

KN24: Gebiedsvisie EA District, dekking uit reserve eporm

34 Economische promotie

316

0

Omgevingswet programma voorzieningen

34 Economische promotie

1.000

0

KN24: MKB deals

34 Economische promotie

200

200

Plintenstrategie en voorzieningen

mutaties bestemmingsreserves:

31 Economische ontwikkeling

800

650

50

0

50

50

Reserve eporm

31 Economische ontwikkeling

0

800

Reserve strategische investeringen

34 Economische promotie

     300

Saldireserve specifiek

34 Economische promotie

850

KN24: Oud- en nieuw (nieuwe opzet), in reserve citymarketing

Totaal P2a. Ondernemende stad

3.816

1.750

250

50

50

50

50

50

P2b. Onderwijs

43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

224

Laagletterheid

mutaties bestemmingsreserves:

42 Onderwijshuisvesting

2

6

2

6

2

6

2

6

Totaal P2b. Onderwijs

226

6

2

6

2

6

2

6

P2c. Sociale stad

65 Arbeidsparticipatie

1.217

818

399

Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

65 Arbeidsparticipatie

250

0

KN24: Impuls MBO

672D Jeugdhulp zonder verblijf overig

479

266

Versterken preventief jeugdbeleid

672D Jeugdhulp zonder verblijf overig

321

325

2

2

Transformatiebudget

672D Jeugdhulp zonder verblijf overig

190

108

Capaciteit extra middelen jeugd

672D Jeugdhulp zonder verblijf overig

517

353

Aanpak wachttijden

672D Jeugdhulp zonder verblijf overig

434

434

7

7

Versterken toegang

681B Maatsch./vrouwenopv.(WMO)

864

Aanpak dak- en thuisloosheid

mutaties bestemmingsreserves:

61 Samenkracht en burgerparticip.

1.520

Reserve transformatieagenda sociale basis

61 Samenkracht en burgerparticip.

1.017

Saldireserve specifiek; KN24: Vluchtelingen

61 Samenkracht en burgerparticip.

1

1

1

1

Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

61 Samenkracht en burgerparticip.

150

150

150

Reserve SMMM

61 Samenkracht en burgerparticip.

11

0

12

0

12

12

Reserve CO2 reductie

63 Inkomensregelingen

5.250

0

0

Saldireserve sp.: KN24: verbeterinitiatieven (2,75) en energie (2,5)

64 Begeleide participatie

0

179

1.689

Saldireserve specifiek

671D Overige maatwerkarr. (WMO)

2.750

Saldireserve specifiek. KN24: diverse verbeterinitiatieven

681B Maatsch. /vrouwenopv.(WMO)

21

21

21

0

21

Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

 Totaal P2c. Sociale stad

13.301

2.688

1.898

1.860

22

171

22

21

P3a. Woningbouw en fijne wijken

81 Ruimte en leefomgeving

5.020

1.188

2.495

1.188

1.734

1.122

1.621

1.036

Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

82 Grondexploitatie (niet-bedr.terr.)

86

Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

83 Wonen en bouwen

400

Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

83 Wonen en bouwen

1.500

Bovenmatige prijsstijgingen vastgoed

mutaties bestemmingsreserves:

81 Ruimte en leefomgeving

214

214

Reserve Knoop XL

81 Ruimte en leefomgeving

1.714

3.832

520

1.307

105

612

130

586

Reserve eporm

81 Ruimte en leefomgeving

1.350

250

250

1.251

KN24: Knoop XL (2027 1,0); reserve strategische investeringen

81 Ruimte en leefomgeving

119

Reserve onderzoek en ontwikkeling

81 Ruimte en leefomgeving

700

290

285

Reserve samen morgen mooier maken

81 Ruimte en leefomgeving

6.500

Reserve bovenplanse voorzieningen; KN24: storting

82 Grondexploitatie (niet-bedr.terr.)

-86

Reserve eporm

82 Grondexploitatie (niet-bedr.terr.)

7.500

Saldireserve specifiek. KN24: woningbouwversnelling

82 Grondexploitatie (niet-bedr.terr.)

360

320

130

130

Reserve samen morgen mooier maken

83 Wonen en bouwen

12

12

12

12

Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

83 Wonen en bouwen

1.865

1.133

575

KN24: Maats. vastgoed (0,6) en projectleiders (1,0); saldireserve

83 Wonen en bouwen

1.693

1.693

593

Reserve samen morgen mooier maken

83 Wonen en bouwen

9

30

18

11

Reserve CO2 reductie

83 Wonen en bouwen

400

400

Reserve eporm

Tot. 3a. Woningbouw en fijne wijken

24.911

10.998

3.027

5.867

1.851

3.010

1.763

3.014

Programma  en taakveld

2024

2025

2026

2027

Toelichting

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

P3b. Bereikbaarheid

21 Verkeer en vervoer

4.948

556

913

340

0

1

1

Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

21 Verkeer en vervoer

1.500

Bovenmatige prijsstijgingen beheer en onderhoud

22 Parkeren

7.269

5.049

2.294

1.725

2.294

1.725

Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

25 Openbaar vervoer

1.330

Projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

25 Openbaar vervoer

50

2

Deelmobiliteit

mutaties bestemmingsreserves:

21 Verkeer en vervoer

2.793

4.392

680

913

340

340

-1

Reserve eporm; o.a KN24: LED openbare verlichting (0,7)

21 Verkeer en vervoer

134

139

152

195

Reserve bovenplanse voorzieningen

21 Verkeer en vervoer

2.038

Reserve strategische investeringen

21 Verkeer en vervoer

1.000

Saldireserve specifiek. KN24: Masterplan mobiliteit

21 Verkeer en vervoer

36

36

36

29

Reserve groot onderhoud

22 Parkeren

300

7.269

5.049

569

569

Reserve eporm

22 Parkeren

18

18

18

18

Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

25 Openbaar vervoer

1.330

Reserve eporm

mutaties algemene reserves:

21 Verkeer en vervoer

2.000

Reserve eigen kapitaal

Totaal P3b. Bereikbaarheid

19.878

14.427

6.660

8.797

2.992

2.822

2.311

2.518

P4. Veilige wijken

12 Openbare orde en veiligheid

250

KN24: Herijken locatieprofielen evenementen (incl. VJB)

12 Openbare orde en veiligheid

300

KN24: Woon-overlast

mutaties bestemmingsreserves:

11 Crisisbeheersing en brandweer

17

17

0

17

0

17

Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

12 Openbare orde en veiligheid

133

Reserve restpunt samen morgen mooier maken

Totaal P4. Veilige wijken

550

150

0

17

0

17

0

17

P5. Levendige stad

51 Sportbeleid en activering

100

100

Verduurzaming accommodaties

52 Sportaccommodaties

2.000

Bovenmatige prijsstijgingen sport

53 Cultuurpresentatie,-etc.

673

KN24: Werkbudget cultuur

53 Cultuurpresentatie,-etc.

1.000

KN24: Herstelfonds cultuur

53 Cultuurpresentatie,-etc.

400

400

400

KN24: Try-outs cultuur

55 Cultureel erfgoed

653

Uitvoeringsprogr. erfgoed, dekking uit res. SMMM

mutaties bestemmingsreserves:

51 Sportbeleid en activering

800

KN24: topsportevenementen, uit res. strat. sportevenm.

52 Sportaccommodaties

25

159

Reserve sport gebruikersonderhoud

52 Sportaccommodaties

87

17

90

17

90

17

90

17

Reserve CO2-reductie

53 Cultuurpresentatie,-etc.

95

95

95

95

Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

53 Cultuurpresentatie,-etc.

21

2

21

2

21

2

21

2

Reserve CO2-reductie

53 Cultuurpresentatie,-etc.

400

400

0

400

Reserve SMMM

55 Cultureel erfgoed

653

Reserve SMMM

55 Cultureel erfgoed

70

67

70

67

29

67

29

67

Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

mutaties voorzieningen:

52 Sportaccommodaties

45

afwikkelen voetbalcomplex Tongelresche Akkers

Totaal P5. Levendige stad

5.874

1.393

681

581

540

581

140

181

P6. Organisatie

01 Bestuur

328

328

136

Stadsgazanten incl. ondersteuning; voor 4 jaar

01 Bestuur

300

0

KN24: Kwartiermakers MRE BO MIRT

01 Bestuur

522

223

172

KN24: Inwonersparticipatie (B 2024)

01 Bestuur

110

KN24: Pensioen compensatie raadsleden

04 Overhead

40

KN24: Uitvoering Sisaregelingen

04 Overhead

3.000

KN24: Aanbestedingskalender IB

04 Overhead

428

KN24: Governance risk

04 Overhead

184

Omgevingswet implementatie software

04 Overhead

2.913

KN24: Fase 2 organisatie. Ontwikkeling

04 Overhead

102

Richting Eindhoven

04 Overhead

900

KN24: NFS: voorbereiding, testen en implementatie

04 Overhead

5.000

KN24: Stelpost IT

mutaties bestemmingsreserves:

01 Bestuur

245

245

160

Saldireserve specifiek

01 Bestuur

982

873

822

150

Reserve SMMM

04 Overhead

5.000

22.114

1.483

1.949

KN24: Aanbestedingskalender (5,0), uit saldireserve

04 Overhead

750

Reserve lokaal overleg

04 Overhead

85

85

85

Reserve SMMM

08 Overige baten en lasten

250

Reserve eporm

mutaties algemene reserves:

04 Overhead

  -13.240

   -7.751

1.178

 -10.608

1.156

   -7.709

1.156

Reserve eigen kapitaal

Incidentele fte’s

Alle programma’s

19.136

9.107

9.152

9.753

Reserve eigen kapitaal

Totaal P6. Organisatie

25.723

23.426

1.907

3.864

-1.148

4.172

2.044

1.306

Saldo incidentele baten en lasten

100.663

60.544

19.713

25.587

6.377

12.486

8.260

   8.496

Toelichting incidentele baten en lasten
Het saldo van de incidentele baten (€ 60,5 miljoen) en lasten (100,6 miljoen) bedraagt in 2024 € 40,1 miljoen (meer incidentele lasten dan baten). Bijbehorende conclusie is dat alle structurele lasten door structurele baten worden gedekt. Hieronder volgt per programma een toelichting op de incidentele baten en lasten. Bedragen onder de € 0,5 miljoen worden niet separaat toegelicht, evenals de incidentele bedragen waartoe in voorgaande begrotingen voor 2024 al is besloten.   

Het resultaat op exploitatie projecten openbare ruimte meerjarig (EPORM) lichten we in algemene zin toe. Op diverse beleidsterreinen voeren we activiteiten projectmatig uit (bijvoorbeeld groot onderhoud, revitalisering bomen, verbeteren luchtkwaliteit). Bij de start van een project worden de beschikbare middelen samengebracht in de reserve EPORM. De lasten en baten en mutaties in de reserve merken we als incidenteel aan.

In de Kadernota 2024 zijn incidentele intensiveringen aangekondigd. Daarbij is in 2024 een bedrag van 30 miljoen gestort in reserves. Dit bedrag wordt onderstaand per programma uitgesplitst. Daarnaast  is er per saldo in 2024 netto 10 miljoen op de taakvelden terecht gekomen.

Per programma is het beeld:
1 Klimaat en weer: 0,7 miljoen, waarvan (m.n. intensivering achterstallig onderhoud groen)
2a Ondernemende stad: 2,1 miljoen (m.n. intensivering MKB deals en gebiedsvisie EA district)
2b Onderwijs: 0,2 miljoen
2c Sociale stad: 10,6 miljoen (m.n. storting reserves 9 miljoen)
3a Woningbouw en fijne wijken: 13,8 miljoen (m.n. storting reserves 14 miljoen, intensivering energie)
3b Bereikbaarheid: 5,5 miljoen (m.n. storting reserves 3 miljoen, intensivering energie)
4. Veilige wijken: 0,4 miljoen
5 Levendige stad: 4,5 miljoen (m.n. storting reserves 1 miljoen, intensivering energie, try outs/werkbudget cultuur)
6 Organisatie: 2,3 miljoen (m.n. storting reserves 5 miljoen). De intensiveringen op programma 6 bedragen 13,8 miljoen, waarvan  aanbestedingskalender, fase 2 organisatieontwikkeling en stelpost IT de grootste zijn; deze posten worden nader toegelicht in paragraaf 3e Bedrijfsvoering). Daarnaast tellen we hier de mutatie weerstandsvermogen (-13,2 miljoen), saldireserve specifiek (-22,1 miljoen) en incidentele fte’s (19,1 miljoen) mee.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23