Programma's

3b Bereikbaarheid

3b. Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Door economisch succes groeit Eindhoven sterk. De prognose voor het aantal inwoners in 2030 in Eindhoven ligt op 300.000 inwoners. In de periode tot 2040 is de ambitie om 72.000 arbeidsplaatsen en 62.000 woningen toe te voegen. De helft van die woningen komt binnen de Ring. Deze groei zorgt voor een forse toename van het aantal bewegingen en het faciliteren hiervan brengt grote uitdagingen met zich mee. Er is minder ruimte beschikbaar voor mobiliteit, terwijl meer mensen ook meer bewegingen betekent. Om (te voorkomen dat Eindhoven dichtslibt en wél inzet op gezonde verstedelijking is ander gebruik van de openbare ruimte en een andere visie op mobiliteit nodig. Dit landt in een masterplan mobiliteit.
In het masterplan gaan we voor een visie dat het perspectief van de mens centraal stelt en mobiliteit ziet als middel om (sociale) ontmoetingen te faciliteren. We willen inzetten op vlotte, veilige, schone, slimme en toegankelijke mobiliteit. Alleen aandacht voor het verduurzamen van mobiliteit is geen oplossing voor het ruimtetekort waarmee met name steden – en dus ook Eindhoven – kampen. Vooral het autoverkeer moet niet alleen duurzamer, maar we moeten het vooral een minder prominent vervoermiddel vinden. Dat vraagt iets van ons gedrag. Inwoners moeten verleid worden de auto te laten staan en meer kiezen voor lopen, fietsen, OV en nieuwe mobiliteitsvormen binnen de ring. Daarnaast zal er minder ruimte zijn voor parkeren op maaiveld, zeker in de binnenstad.

Openbare ruimte

Het thema openbare ruimte draagt bij aan een gezonde, economische en aantrekkelijke stad. De openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt. Dit geeft een grote druk op het onderhouden van de openbare ruimte. Het is daarom belangrijk dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte aan de vastgestelde (basis)kwaliteit voldoet. Bewoners, ondernemers en bezoekers moeten prettig wonen in een schone, veilige en voor iedereen toegankelijke buurt, met voldoende plekken om elkaar te ontmoeten. Met de uitvoering van het jaarlijks onderhoudsprogramma en het uitvoeren van het dagelijks beheer en onderhoud willen we dit doel bereiken. Onderhoud aan de openbare ruimte is niet alleen een doel om de buitenruimte veilig en netjes te houden, maar ook een middel om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken. Duurzaamheid en klimaat worden hierin steeds belangrijker. Daarom wordt bij (her)inrichting van de boven- en ondergrondse infrastructuur waar mogelijk bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen. Hier ligt ook een opgave met betrekking tot het reduceren van de C02 uitstoot bij de aanleg van de openbare ruimte. Dit vraagt nader onderzoek waar we in 2024 ons op zullen richten.
De projecten die we in de openbare ruimte uitvoeren, pakken we integraal aan o.a. met de thema's groen, water en verkeer om invulling te geven aan de ambities.

Doelen

Veilige mobiliteit

Toegankelijke mobiliteit

Duurzame en schone mobiliteit

Vlotte mobiliteit

Slimme mobiliteit

Aantrekkelijke en leefbare openbare ruimte

CO2-reductie mobiliteit

                                                                                                                                               .

Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord

  1. Vergroening straten (vanuit de onderhoudsprojecten)
  2. Versneld verledden openbare verlichting
  3. Realisatie openbare toiletten
  4. Werken aan stedenbouwkundige uitwerking nieuwe Neckerspoel
  5. Aanpak top 10 hotspots verkeersveiligheid

Financiële kerngegevens

Thema

Taakveld

Lasten

Baten

Mut.res.

Saldo

Bereikbaarheid

Verkeer en vervoer

60.029

-3.160

-807

56.062

Parkeren

13.767

-1.751

-6.951

5.065

Economische havens en waterwegen

284

-119

0

165

Openbaar vervoer

1.783

-13

0

1.770

Bereikbaarheid

75.863

-5.043

-7.758

63.062

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23